Lietuvos bankas
2010-09-22
    Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Nutarta išduoti leidimą Estijos Respublikos AB AS Hansapank (AS Hansapank) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 procentų) AB Lietuvos taupomojo banko (LTB) akcijų paketą, numatant tam tikras sąlygas. AS Hansapank ar teisėtas jo teisių ir prievolių perėmėjas per ne ilgesnį kaip 1,5 metų terminą nuo LTB akcijų pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo investuoja į LTB, ar kito juridinio asmens, kuris gali atsirasti reorganizavus ar kitaip pertvarkius LTB, kapitalą minėtoje sutartyje nurodytą sumą; kol nepaaiškės Swedbank ir SEB susiliejimo baigtis, nemažina AS Hansapank ar jo teisių ir prievolių perėmėjo valdomos LTB ar jo teisių ir prievolių perėmėjo kapitalo dalies be Lietuvos banko leidimo; įvykus Swedbank ir SEB susiliejimui AS Hansapank ar kitas teisėtas jo teisių ir prievolių perėmėjas parduoda LTB ar LTB teisių ir prievolių perėmėjo turimas akcijas ne vėliau kaip po dviejų metų nuo LTB akcijų pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo, jeigu to pareikalaus Lietuvos bankas dėl pernelyg didelės sisteminės rizikos koncentracijos Lietuvos bankų sistemoje ir parduoda tokiam pirkėjui, kuris nebus nei tiesiogiai nei netiesiogiai susijęs su Swedbank ir SEB grupių dalyviais ir savininkais ir kuris turės tam Lietuvos banko leidimą; kol nebus išspręsti galimos sisteminės rizikos koncentracijos Lietuvos bankų sistemoje klausimai, AS Hansapank, kaip pagrindinis LTB ar jo teisių ir prievolių perėmėjo savininkas užtikrina, kad LTB ateityje išlaikys šiuo metu LTB užimamas pozicijas pagrindinių bankinių paslaugų rinkų segmentuose ir, kad tiek pats AS Hansapank tiek ir jo valdomas LTB nesudaro tiesioginių ar netiesioginių sandorių su Swedbank ir SEB grupėmis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais asmenims, kurie sukuria prielaidas sisteminei rizikai bankiniame sektoriuje padidėti ar LTB turtui ženkliai sumažėti. Leidimas bus išd

1) Nutarta išduoti leidimą Estijos Respublikos AB AS Hansapank (AS Hansapank) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 procentų) AB Lietuvos taupomojo banko (LTB) akcijų paketą, numatant tam tikras sąlygas.

AS Hansapank ar teisėtas jo teisių ir prievolių perėmėjas per ne ilgesnį kaip 1,5 metų terminą nuo LTB akcijų pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo investuoja į LTB, ar kito juridinio asmens, kuris gali atsirasti reorganizavus ar kitaip pertvarkius LTB, kapitalą minėtoje sutartyje nurodytą sumą; kol nepaaiškės Swedbank ir SEB susiliejimo baigtis, nemažina AS Hansapank ar jo teisių ir prievolių perėmėjo valdomos LTB ar jo teisių ir prievolių perėmėjo kapitalo dalies be Lietuvos banko leidimo; įvykus Swedbank ir SEB susiliejimui AS Hansapank ar kitas teisėtas jo teisių ir prievolių perėmėjas parduoda LTB ar LTB teisių ir prievolių perėmėjo turimas akcijas ne vėliau kaip po dviejų metų nuo LTB akcijų pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimo, jeigu to pareikalaus Lietuvos bankas dėl pernelyg didelės sisteminės rizikos koncentracijos Lietuvos bankų sistemoje ir parduoda tokiam pirkėjui, kuris nebus nei tiesiogiai nei netiesiogiai susijęs su Swedbank ir SEB grupių dalyviais ir savininkais ir kuris turės tam Lietuvos banko leidimą; kol nebus išspręsti galimos sisteminės rizikos koncentracijos Lietuvos bankų sistemoje klausimai, AS Hansapank, kaip pagrindinis LTB ar jo teisių ir prievolių perėmėjo savininkas užtikrina, kad LTB ateityje išlaikys šiuo metu LTB užimamas pozicijas pagrindinių bankinių paslaugų rinkų segmentuose ir, kad tiek pats AS Hansapank tiek ir jo valdomas LTB nesudaro tiesioginių ar netiesioginių sandorių su Swedbank ir SEB grupėmis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais asmenims, kurie sukuria prielaidas sisteminei rizikai bankiniame sektoriuje padidėti ar LTB turtui ženkliaisumažėti.

Leidimas bus išduotas, kai AS Hansapank Lietuvos bankui pateiks raštišką patvirtinimą, kad šios sąlygos AS Hansapank yra priimtinos ir AS Hansapank įsipareigoja jas vykdyti.

Leidimas nebus išduotas, jeigu per 6 mėnesius nuo nutarimo įsigaliojimo dienos AS Hansapank neįsigis daugiau kaip 2/3 LTB akcinio kapitalo akcijų paketo.

2) Nutarta leisti AB Lietuvos taupomajam bankui, AB Lietuvos žemės ūkio bankui, AB bankui "SNORAS" registruoti statuto pakeitimus.

Statutų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimai, o taip pat patvirtintas Banko vidaus audito organizavimo bendrąsias nuostatas. 

3) Nutarta iš dalies pakeisti Specialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams apskaitos ir įrašymo finansinėse ataskaitose bendrąsias nuostatas bei patvirtinti Specialiųjų atidėjimų pasikeitimų ataskaitą.

Nutarimas priimtas siekiant paskatinti bankus sudaryti specialiuosius atidėjimus ne tik abejotiniems aktyvams, bet ir kitam turtui, kuris yra rizikingas, bei nebalansiniams įsipareigojimams, turintiems požymių, kad teks juos įvykdyti.

Tai įgalins realiau įvertinti banko turtą. Be to, siekiant gauti iš bankų išsamesnę informaciją apie specialiųjų atidėjimų likučių pasikeitimus, patvirtinta Specialiųjų atidėjimų pasikeitimų ataskaita.

4) Nutarta komercinių bankų finansinėms ataskaitoms, skirtoms priežiūrai ir publikavimui, iki įsigalios Europos Sąjungos dokumentai bankams ir kitoms finansų institucijoms dėl 39 Tarptautinio apskaitos standarto (TAS) “Finansinės priemonės: pripažinimas ir įvertinimas” įgyvendinimo, šio standarto nuostatų netaikyti.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad gali kilti keblumų nustatant rinkose nekotiruojamų finansinių priemonių tikrąją vertę, o detalūs modeliai rinkoje nekotiruojamų finansinių priemonių tikrajai vertei nustatyti dar neparengti. Finansines priemones suklasifikavus ir įvertinus pagal 39 TAS reikalavimus, gali atsirasti disproporcija tarp balanso turto ir įsipareigojimo dalių, gali sutrikti bankų veiklos skirstymas į bankinę ir prekybinę veiklą ir dėl to gali nukentėti bendras rizikos valdymas bankuose.