Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Apsvarstyti 2001 m. pradžioje vykusio AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai. Nutarta įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų ir pažeidimų bei įpareigoti sudarant finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir atsižvelgiant į juos sudaryti specialiuosius atidėjimus. Dėl šių pažeidimų taip pat nutarta surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą AB Ūkio banko valdybos pirmininkui L. Varanavičiui. Sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, kad AB Ūkio bankas pažeidė Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, nesilaikė patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių, pašalino ne visus praeito inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus. AB Ūkio bankas taip pat įpareigotas imtis priemonių, leisiančių užtikrinti saugesnę ir patikimesnę banko veiklą. Nustatytus trūkumus ir pažeidimus AB Ūkio bankas turi pašalinti iki 2001 m. birželio 1 d. 2) Apsvarstyti 2001 m. pradžioje vykusio AB bankas “HANSABANKAS” veiklos inspektavimo rezultatai. Nustatyta, kad inspektavimo datai AB bankas “HANSABANKAS” vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat apsvarstytas Mokesčių policijos laiškas dėl poveikio priemonės taikymo AB bankui “HANSABANKAS” bei šio banko valdybos pirmininko A. Šikštos paaiškinimas. Išnagrinėjus aplinkybes nuspręsta, kad už tokio pobūdžio teisės aktų pažeidimus Komercinių bankų įstatyme numatytos poveikio priemonės netaikytinos. Atkreiptas banko dėmesys į būtinumą vykdyti LR įstatymus. 3) Apsvarstyti 2001 m. I ketvirčio kredito unijų veiklos inspektavimo rezultatai. Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas penkiose kredito unijose: “Žemdirbio parama”, “Šešiagrašis”, Kauno arkivyskupijos, Tauragės ir Sūduvos parama. Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riz

1) Apsvarstyti 2001 m. pradžioje vykusio AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai.

Nutarta įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų ir pažeidimų bei įpareigoti sudarant finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir atsižvelgiant į juos sudaryti specialiuosius atidėjimus. Dėl šių pažeidimų taip pat nutarta surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą AB Ūkio banko valdybos pirmininkui L. Varanavičiui.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, kad AB Ūkio bankas pažeidė Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, nesilaikė patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių, pašalino ne visus praeito inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus. AB Ūkio bankas taip pat įpareigotas imtis priemonių, leisiančių užtikrinti saugesnę ir patikimesnę banko veiklą.

Nustatytus trūkumus ir pažeidimus AB Ūkio bankas turi pašalinti iki 2001 m. birželio 1 d.

2) Apsvarstyti 2001 m. pradžioje vykusio AB bankas “HANSABANKAS” veiklos inspektavimo rezultatai. Nustatyta, kad inspektavimo datai AB bankas “HANSABANKAS” vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Taip pat apsvarstytas Mokesčių policijos laiškas dėl poveikio priemonės taikymo AB bankui “HANSABANKAS” bei šio banko valdybos pirmininko A. Šikštos paaiškinimas. Išnagrinėjus aplinkybes nuspręsta, kad už tokio pobūdžio teisės aktų pažeidimus Komercinių bankų įstatyme numatytos poveikio priemonės netaikytinos. Atkreiptas banko dėmesys į būtinumą vykdyti LR įstatymus.

3) Apsvarstyti 2001 m. I ketvirčio kredito unijų veiklos inspektavimo rezultatai.

Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas penkiose kredito unijose: “Žemdirbio parama”, “Šešiagrašis”, Kauno arkivyskupijos, Tauragės ir Sūduvos parama. Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytus trūkumus bei pažeidimus, nutarta įspėti kredito uniją "Sūduvos parama” bei laikinai atšaukti šiai kredito unijai leidimą teikti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, išskyrus paskolas nariams, kurių ūkinės ir finansinės veiklos būklė gali būti vertinama kaip labai gera arba gera. Taip pat kredito unija “Sudūvos parama” įpareigota iki 2001 m. birželio 1 d. pašalinti visus nustatytus trūkumus bei pažeidimus.

4) Nutarta leisti bendrovei URSA SHIPPING Ltd. ir asmenų grupei bendrovei MADEN HOLDING S.A., UAB “SK Impeks medicinos diagnostikos centras”, UAB “Denticija” ir A. Apanavičiui įsigyti ir valdyti atitinkamai nuo 1/10 iki 1/5 ir nuo 1/5 iki 1/3 UAB Medicinos banko akcijų paketus.

Taip pat nutarta įregistruoti UAB Medicinos banko statuto pakeitimus susijusius su akcinio kapitalo padidinimu iki 34,347 mln. Lt. Iki šiol buvo įregistruotas 26,147 mln. Lt šio banko akcinis kapitalas.

5) Išduotas leidimas AB Vilniaus bankui registruoti banko statuto pakeitimus, priimtus 2001 m. kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime. Statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į priimtus LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimus bei į Lietuvos banko naujai priimtas Banko vidaus audito organizavimo bendrąsias nuostatas.

6) Nutarta leisti AB PAREX BANKUI steigti Vilniaus skyrių.

7) Atsižvelgiant į tai, kad naujoje Lietuvos banko įstatymo redakcijoje Lietuvos bankui nenumatyta vykdyti rejestro tvarkytojo funkcijos, priimti kai kurių nutarimų pakeitimai, kurie reikalingi nustatant Lietuvos banko išduodamų leidimų tvarkas. Taip pat patvirtintos Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko statuto ir banko filialo nuostatų pakeitimus išdavimo tvarka, Lietuvos banko leidimų steigti bankų filialus ir atstovybes išdavimo tvarka bei papildyta Laikinoji leidimų užsienio bankams steigti filialus ir atstovybes išdavimo tvarka. Be to, nustatyti reikalavimai pateikiamiems dokumentams kreipiantis į Lietuvos banką dėl leidimų ir licencijų kredito įstaigų veiklai išdavimo.

8) Patvirtinti dailininkės Rūtos Ničajienės sukurtos proginės monetos, skirtos Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms, averso ir reverso grafiniai projektai. Moneta į apyvartą bus išleista 2001 m. IV ketvirtyje.