Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba išklausė akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ inspektavimo rezultatus. Bankas „NORD/LB Lietuva“ įpareigotas iki 2006 m. rugsėjo 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus banko veiklos trūkumus.

1. Lietuvos banko valdyba išklausė akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ inspektavimo rezultatus. Bankas „NORD/LB Lietuva“ įpareigotas iki 2006 m. rugsėjo 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus banko veiklos trūkumus. Bankas turės parengti priemonių planą pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pateikti tą planą Lietuvos bankui.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko „NORD/LB Lietuva“ valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas ir bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

2. Lietuvos banko valdyba patvirtino valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ (nuo šių metų pradžios – UAB „Lietuvos monetų kalykla”) 2005 m. finansinę atskaitomybę.

„Lietuvos monetų kalykla” 2005 m. gavo 10 mln. litų pajamų. 2005 m. grynasis pelnas yra 1 mln. 916 tūkst. litų.

Vilniuje veikiančios „Lietuvos monetų kalyklos” savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.

3. Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą dėl valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla” 2005 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo.

Pelno dalis, skiriama įmonės pertvarkymui, sudaro 2 mln. 688 tūkst. Lt; pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą – 24,4 tūkst. Lt; pelno dalis, skiriama darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams – 97,6 tūkst. Lt; nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus finansinius metus – 365,9 tūkst. Lt.

4. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko 2005 metų ataskaitą.

Kiekvienais metais Lietuvos bankas skelbia metų finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Jis bus išleista atskiru leidiniu, taip pat pateikta Lietuvos banko interneto svetainėje.

5. Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Medininkų piliai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), etaloną.

Šią monetą į apyvartą numatyta išleisti 2006 m. antrąjį ketvirtį. Monetą sukūrė dailininkas Giedrius Paulauskis.

6. Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 94 039 200 Lt, priimtą 2006 m. kovo 30 d, įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Iki šio padidinimo Šiaulių banko įstatinis kapitalas buvo 84,72 mln. Lt.

2006 m. kovo 30 d, Šiaulių banko akcininkai nutarė 9 mln. 319,2 tūkst. Lt didinti banko akcinį kapitalą išleidžiant 9 319 200 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų panaudojant banko lėšas – 8 400 000 Lt emisinio skirtumo ir 919 200 Lt nepaskirstytojo banko pelno. Akcininkų susirinkime taip pat nuspręsta, kad išleidžiamos akcijos nemokamai paskirstomos banko akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų nominaliai vertei.

Remiantis Šiaulių banko pateiktais duomenimis, 5 proc. ar daugiau banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį ir toliau turės 3 juridiniai asmenys ir vienas fizinis asmuo; 16,06 proc. banko akcijų – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 6,92 proc. – UAB prekybos namai „Aiva“, 6,42 proc. akcijų – Gintaras Kateiva, 6,12 proc. – Skandinaviska Enskilda Banken.

7. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2006 m. pirmąjį ketvirtį.

Komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos, kredito unijų veiklos šių metų pirmąjį ketvirtį apžvalga ir informacija apie kredito įstaigų priežiūrą bus pateikta interneto Lietuvos banko svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos“.