Lietuvos bankas
2010-09-22

Audituotų 2005 metų kredito įstaigų veiklos rezultatų apžvalga paskelbta Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“.

Audituotų 2005 metų kredito įstaigų veiklos rezultatų apžvalga paskelbta Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“.

Visuose šalies komerciniuose bankuose 2005 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos.

Pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 61 straipsnio 4 dalį, bankai turi pateikti visuomenei metinę finansinę atskaitomybę ir auditoriaus išvadą per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.