Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2006 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 404,8 mln. litų ir beveik prilygo sausio mėn. deficitui (399,1 mln. Lt), tačiau buvo 23,4 mln. litų mažesnis, palyginti su praeitų metų

Einamosios sąskaitos balansas.

2006 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 404,8 mln. litų ir beveik prilygo sausio mėn. deficitui (399,1 mln. Lt), tačiau buvo 23,4 mln. litų mažesnis, palyginti su praeitų metų vasario mėn. dydžiu. Palyginti su 2006 m. sausio mėn., vasario mėn. sumažėjo užsienio prekybos deficitas, pajamų balanso deficitas, padidėjo paslaugų balanso perviršis, tačiau sumažėjo einamųjų pervedimų balanso perviršis.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2006 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., prekių eksportas padidėjo 5,2 procento, o prekių importas – 3,4 procento, todėl vasario mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 3,8 procento mažesnis. Šių metų sausio-vasario mėn. apie du trečdalius Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, o importas iš jų – 57,7 procento. Eksportas į NVS šalis sudarė 16,7 procento, o importas iš jų – 32,4 procento.

2006 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 4 procentais, o paslaugų importas sumažėjo 0,6 procento, todėl vasario mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 24,6 mln. litų ir sudarė 120,1 mln. litų.

2006 m. vasario mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 161,7 mln. litų (2006 m. sausio mėn. buvo 191,1 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 47,3 mln. litų (sausio mėn. buvo 62,6 mln. Lt). Dėl didesnio išmokų sumažėjimo investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 14,1 mln. litų. Įskaitant padidėjusį darbo pajamų balanso perviršį, bendras 2006 m. vasario mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su sausio mėn., sumažėjo beveik 20 mln. litų ir sudarė 102,8 mln. litų.

Šių metų vasario mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 69,9 mln. litų (sausio mėn. buvo 152,4 mln. Lt). Vasario mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 62,4 mln. litų (palyginti su sausio mėn., sumažėjo 72,5 mln. Lt). Per lyginamąjį laikotarpį taip pat sumažėjo ir individualių asmenų pervedimai. Dėl šių dviejų veiksnių bendras einamųjų pervedimų perviršis sumažėjo.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2006 m. vasario mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 139,2 mln. litų, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje – 1,39 mlrd. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) vasario mėn. sudarė 1,25 mlrd. litų. Vasario mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 25,3 mln. litų, o sausio-vasario mėn. – 101,3 mln. litų.

2006 m. vasario mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 113,1 mln. litų. Palyginti su sausio mėn., vasario mėn. tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje padidėjo tik 3,7 mln. litų. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje vasario mėn. sudarė 70 mln. litų, o per paskutinius dvylika mėn. – 1,7 mlrd. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2006 m. vasario mėn. sudarė 1,22 mlrd. litų, t. y. palyginti su reikalavimais, įsipareigojimai nerezidentams padidėjo daug daugiau. Tai lėmė naujoji Vyriausybės euroobligacijų emisija, kuri sudarė 1,38 mlrd. litų. Didžiąją investicijų portfelio srauto užsienyje dalį sudarė pinigų finansinių institucijų investicijos į nerezidentų išleistus skolos vertybinius popierius.

Per ataskaitinį laikotarpį kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas buvo neigiamas (40,4 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram neigiamam šių investicijų srautui darė Lietuvos banko atpirkimo sandorių sumažėjimas.

2006 m. vasario mėn. šalies oficialiosios tarptautinės atsargos toliau didėjo ir jų srautas mokėjimų balanse sudarė 762,6 mln. litų. Vasario mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios ir kitų pinigų finansinių institucijų indėlių Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 449,5 ir 395 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas taip pat didino 88,7 mln. litų padidėję grynieji pinigai apyvartoje ir Lietuvos banko likusių įsipareigojimų grynasis padidėjimas 46,3 mln. litų.

Oficialiąsias atsargas mažino 185,8 mln. litų sumažėję Lietuvos banko išorės įsipareigojimai.