Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba išklausė AB banko „Hansabankas“ tikslinio inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinama, kokias priemones bankas taiko banko paslaptį sudarančios informacijos apie banko klientus turimas sąskaitas konfidencialumui užtikrinti.

1. Lietuvos banko valdyba išklausė AB banko „Hansabankas“ tikslinio inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinama, kokias priemones bankas taiko banko paslaptį sudarančios informacijos apie banko klientus turimas sąskaitas konfidencialumui užtikrinti.

Bankas „Hansabankas“ įpareigotas iki 2006 m. birželio 1 d. imtis priemonių žmogiškojo faktoriaus rizikai dėl galimo banko paslaptį sudarančios informacijos atskleidimo sumažinti.

2. Lietuvos banko valdyba išklausė Lietuvos centrinės kredito unijos bendrojo inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinamas Lietuvos centrinės kredito unijos valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, operacinės) valdymas bei tai, kaip laikomasi Centrinės kredito unijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, unijos vidaus taisyklių reikalavimų.

Lietuvos centrinė kredito unija įpareigota iki 2006 m. gegužės 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir unijos veiklos trūkumus. 

3. Lietuvos banko valdyba sutiko su Grinkiškio kredito unijos (Radviliškio r.) įstatų nuostatų, susijusių su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencija, pakeitimais, patvirtintais 2006 m. vasario 11 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Šiame susirinkime buvo papildytas narystės kredito unijoje kriterijus ir nustatyta, kad unijos nariai gali būti Radviliškio rajono žemdirbiai. Anksčiau buvo numatyta, kad į uniją jungiasi Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos gyventojai. Be to, numatyta, kad unijos visuotinis narių susirinkimas pritaria stojimui į Centrinę kredito uniją, patvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Išplėsta unijos valdybos kompetencija ir numatyta, kad ji atsako už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Padaryta ir kitų unijos įstatų pakeitimų.

4. Lietuvos banko valdyba sutiko su Kauno kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos maksimalaus pajinio įnašo dydžiu, pakeitimu, patvirtintu 2006 m. kovo 2 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Nustatyta, kad vienam unijos nariui leidžiama įsigyti ne didesnį kaip 1 000 000 litų dydžio pajų (buvo ne didesnis kaip 100 000 litų).

5. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko 2005 metų finansinę ataskaitą ir paskirstė 2005 metų pelną.

Lietuvos banko 2005 metų pelnas sudaro 127,19 mln. litų. 50 proc. jo pervedama į valstybės biudžetą, likusi suma lygiomis dalimis skiriama Lietuvos banko įstatiniam kapitalui ir Lietuvos banko atsargos kapitalui.

Lietuvos banko įstatinis kapitalas sudaro 133,03 mln. litų, atsargos kapitalas – 564,69 mln. litų (be 2005 metų pelno paskirstymo).

Lietuvos banko 2005 metų finansinių ataskaitų auditą atliko UAB ,,Ernst & Young Baltic”.

6. Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų proginę monetą, skirtą Lietuvos gamtai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir ją išleisti į apyvartą 2006 m. kovo 31 d.

Monetoje pavaizduota lūšis (Lynx lynx), kuri įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.

Monetos grafinių (meninių) projektų ir gipsinių modelių autorius – dailininkas Rimantas Eidėjus.

Monetos nukaldintos uždarojoje akcinėje bendrovėje „Lietuvos monetų kalykla“. Monetų tiražas – 3 000 vnt.