Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2006 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 376,1 mln. litų ir beveik prilygo 2005 m. gruodžio mėn. deficitui (375,1 mln. Lt), tačiau buvo beveik tris kartus didesnis, palyginti su praeitų

Einamosios sąskaitos balansas.

2006 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 376,1 mln. litų ir beveik prilygo 2005 m. gruodžio mėn. deficitui (375,1 mln. Lt), tačiau buvo beveik tris kartus didesnis, palyginti su praeitų metų sausio mėnesio dydžiu (126,2 mln. Lt). Palyginti su 2005 m. gruodžio mėn., šių metų sausio mėnesį sumažėjo užsienio prekybos deficitas, tačiau padidėjęs pajamų balanso deficitas ir sumažėję paslaugų ir einamųjų pervedimų balansų perviršiai nulėmė einamosios sąskaitos deficito dydį.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2006 m. sausio mėn., palyginti su praeitų metų gruodžio mėn., prekių eksportas sumažėjo 11,9 procento, o prekių importas – 16,7 procento. Sausio mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 31,5 proc. mažesnis nei 2005 m. gruodžio mėnesį. Kita vertus, palyginti su praėjusių metų sausio mėn., šių metų sausio mėn. prekių eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 19,9 ir 31,2 procento, o prekybos deficitas – daugiau kaip dvigubai. Kiek daugiau nei du trečdalius Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, o importas iš jų sudarė 55,7 procento. Eksportas į NVS šalis sudarė 15,2 procento, o importas iš jų – 32,9 procento.

2006 m. sausio mėn., palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 21,9 procento, o paslaugų importas – 15,8 procento, todėl sausio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 70,8 mln. litų ir sudarė 106 mln. litų.

2006 m. sausio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 191,1 mln. litų (2005 m. gruodžio mėn. buvo 143,5 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 62,6 mln. litų (gruodžio mėn. buvo 64,3 mln. Lt). Dėl šios priežasties investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 49,3 mln. litų. Įskaitant nedidelį darbo pajamų balanso deficitą, bendras 2006 m. sausio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., padidėjo 111,2 mln. litų ir sudarė 133,6 mln. litų.

Šių metų sausio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 152,4 mln. litų (2005 m. gruodžio mėn. – 250,8 mln. Lt). Sausio mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 134,8 mln. litų (palyginti su gruodžio mėn., padidėjo 55,3 mln. Lt), tačiau gerokai sumažėję pervedimai įvairioms šalies visuomeninėms organizacijoms ir individualių asmenų pervedimai nulėmė bendrą einamųjų pervedimų perviršio sumažėjimą.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2006 m. sausio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas buvo neigiamas (sudarė 211,1 mln. Lt), o užsienio investicijų srautas Lietuvoje – 523,2 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) sausio mėn. sudarė 734,3 mln. litų. Sausio mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 76 mln. litų (2005 m. gruodžio mėn. šie pervedimai sudarė 320,3 mln. Lt).

2006 m. sausio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 109,4 mln. litų. Palyginti su 2005 m. gruodžio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 179 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sausio mėn. sudarė 105,9 mln. litų, o per paskutinius dvylika mėn. – 681,7 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2006 m. sausio mėn. rodė didesnį reikalavimų, palyginti su įsipareigojimais, nerezidentams padidėjimą 154,1 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios kolektyvinio investavimo fondų ir pensijų fondų investicijos į nerezidentų išleistus skolos vertybinius popierius bei sumažėjusios kitų šalies ūkio sektorių investicijos į nerezidentų nuosavybės vertybinius popierius.

Per ataskaitinį laikotarpį kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas buvo teigiamas (782,6 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui darė šalies komercinių bankų terminuotųjų indėlių užsienio bankuose sumažėjimas ir nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių šalies bankuose padidėjimas.

2006 m. sausio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo teigiamas ir sudarė 509,9 mln. litų. Sausio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke ir Lietuvos banko atpirkimo sandorių su nerezidentais padidėjimas atitinkamai 561,5 ir 244,9 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui ir kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas atitinkamai 17,4 ir 1,2 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 254,8 ir 52,8 mln. litų.