Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 148,3 mln. litų ir sudarė 375,1 mln. litų. Gruodžio mėn.

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 148,3 mln. litų ir sudarė 375,1 mln. litų. Gruodžio mėn. einamosios sąskaitos deficito sumažėjimą nulėmė teigiamo einamųjų pervedimų perviršio padidėjimas. Tuo tarpu užsienio prekybos deficito sumažėjimą kompensavo sumažėjęs teigiamas paslaugų balanso perviršis. Remiantis mėnesių balansų duomenimis, 2005 m. sausio-gruodžio mėn. ESD sudarė 5 mlrd. litų (2004 m. sausio-gruodžio mėn. ESD buvo 4,8 mlrd. Lt).

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekių eksportas sumažėjo 7,3 procento, o prekių importas 7,4 procento, todėl gruodžio mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 7,6 procento mažesnis nei lapkričio mėnesį. 2005 m. sausio-gruodžio mėn., palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 27,1 procento, o prekių importas – 25 procentais. Praėjusiais metais sparčiausiai augo prekyba su NVS valstybėmis: didėjo ir eksportas, ir importas. Beveik du trečdalius Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, importas iš jų sudarė 59,1procento. Eksportas į NVS šalis buvo 17,7 procento, o importas iš jų – 31,3 procento.

2005 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 3 procentais, o paslaugų importas – 12,2 procento, todėl gruodžio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo beveik 37 mln. litų ir sudarė 176,8 mln. litų. Išankstiniais vertinimais, 2005 m., palyginti su 2004 m., paslaugų eksportas padidėjo 20,9 procento, o paslaugų importas – 23,6 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 348 mln. litų.

2005 m. gruodžio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 143,5 mln. litų (lapkričio mėn. buvo 117,5 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 64,3 mln. litų (lapkričio mėn. buvo 46,1 mln. Lt). Dėl šios priežasties investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 7,8 mln. litų. Darbo pajamų balanso perviršis gruodžio mėn. sudarė 56,8 mln. litų. Bendras 2005 m. gruodžio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 5,1 mln. litų ir sudarė 22,4 mln. litų.

2005 m. gruodžio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 250,8 mln. litų (lapkričio mėn. – 93,1 mln. Lt). Einamųjų pervedimų perviršio padidėjimą lėmė 70 mln. litų padidėję paramos pervedimai įvairioms šalies visuomeninėms organizacijoms bei pervedimai iš ES paramos fondų (padidėjo 64,9 mln. Lt). Per 2005 m. sausio-gruodžio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,72 mlrd. litų (454 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu). Šio padidėjimo priežastis buvo padidėję pervedimai iš ES paramos fondų, o kitas svarbus šio padidėjimo šaltinis – padidėję fizinių asmenų pervedimai.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. gruodžio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 70,5 mln. litų, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje – 829,3 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) gruodžio mėn. sudarė 758,8 mln. litų. Gruodžio mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 320,3 mln. litų (lapkričio mėn. šie pervedimai sudarė 60,7 mln. Lt).

2005 m. gruodžio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 288,4 mln. litų, o sausio-gruodžio mėn. – 1,69 mlrd. litų. Palyginti su 2004 m. sausio-gruodžio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 465,1 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje gruodžio mėn. sudarė 195,5 mln. litų, o 2005 m. sausio-gruodžio mėn. – 721,2 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. gruodžio mėn. rodė didesnį reikalavimų, palyginti su įsipareigojimais, nerezidentams padidėjimą 327,4 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios pinigų finansinių institucijų ir kitų šalies ūkio subjektų investicijos į nerezidentų išleistus skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas 2005 m. gruodžio mėn. buvo teigiamas (890,8 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui darė šalies komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių užsienio bankuose sumažėjimas bei užsienio bankų terminuotų indėlių šalies bankuose padidėjimas.

2005 m. gruodžio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo teigiamas ir sudarė 703,9 mln. litų. Gruodžio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke ir Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas atitinkamai 458,3 ir 420,8 mln. litų bei Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas 20 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 93,8 ir 84,3 mln. litų.

Per 2005 m. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 1 995,0 mln. litų, arba 21,9 procento, ir gruodžio mėn. pabaigoje sudarė 11,1 mlrd. litų (3,22 mlrd. eurų, arba 3,82 mlrd. JAV dolerių).