Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba išklausė uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko inspektavimo rezultatus ir įpareigojo šį komercinį banką iki 2006 metų balandžio 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

1. Lietuvos banko valdyba išklausė uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko inspektavimo rezultatus ir įpareigojo šį komercinį banką iki 2006 metų balandžio 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

Inspektavimas atliktas šių metų spalio-lapkričio mėnesiais. Buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

2. Lietuvos banko valdyba įspėjo kredito uniją „Germanto lobis” (Telšiai) dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų. Unija įpareigota iki 2006 metų vasario 1 dienos atšaukti įstatymų neatitinkantį kredito unijos valdybos priimtą nutarimą, suteikusį įgaliojimus sąskaitų vadybininkams grąžinti papildomą pajų ar jo dalį vadovaujantis unijos nario žodiniu prašymu. Taip pat nurodyta pašalinti kitus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus bei pažeidimus.

3. Lietuvos banko valdyba leido AB bankui „Hansabankas” įregistruoti 2005 metų rugsėjo 16 dieną įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime priimtą banko statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu 84 mln. 379,68 tūkst. litų – iki 569 mln. 712 tūkst. litų.

Banko „Hansabankas” akcininkai nutarė akcinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant ir apmokant pinigais 8 mln. 437 968 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų. Buvo nustatyta, kad naujai išleidžiamos banko paprastosios vardinės akcijos emisijos kaina yra 20 litų. Naujos emisijos akcijas įsigijo 5 banko akcininkai, iš kurių 99,99 proc. akcijų teko Estijos Respublikos akcinei bendrovei Hansapank. Šiam akcininkui po banko „Hansabankas” akcinio kapitalo padidinimo priklausys 99,87 proc. „Hansabanko” akcinio kapitalo (iki naujos emisijos priklausė 99,85 proc.).

4. Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti Varėnos kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatyta veikla. Naujosios kredito unijos veikloje dalyvaus Varėnos rajono žemdirbiai. Kredito unijos pajinį kapitalą apmokėjo 50 narių. Unija įsikurs adresu: Parko g. 8, Varėna.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 64 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

5. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ir akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymams išduoti leidimus tam tikriems asmenims būti tų bankų vadovais. Medicinos bankas prašė leidimo skirti banko administracijos vadovo pavaduotoju Joną Andriulį, taip pat informavo, kad Kęstutis Olšauskas yra banko valdybos pirmininkas ir kartu eina banko administracijos vadovo pareigas. Šiaulių bankas paprašė leidimo Vigintui Butkui tapti banko vadovu ir eiti banko stebėtojų tarybos nario pareigas.