Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 195,5 mln. litų ir sudarė 565,9 mln. litų. Spalio mėn. einamosios

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 195,5 mln. litų ir sudarė 565,9 mln. litų. Spalio mėn. einamosios sąskaitos deficito padidėjimą nulėmė teigiamo einamųjų pervedimų perviršio sumažėjimas ir užsienio prekybos deficito padidėjimas. Išankstiniais duomenimis, sausio-spalio mėn. ESD sudarė 3,68 mlrd. litų (2004 m. sausio-spalio mėn. ESD buvo 4,07 mlrd. Lt).

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., prekių eksportas sumažėjo 0,7 procento, o importas padidėjo 1,1 procento. 2005 m. spalio mėn. užsienio prekybos deficitas buvo 7,2 procento didesnis nei rugsėjo mėnesį. 2005 m. sausio-spalio mėn., palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 25,8 procento, o prekių importas – 23,2 procento. Šių metų sausio-spalio mėn. du trečdaliai Lietuvos prekių eksporto ir 58,8 procento prekių importo teko ES šalims. Kita vertus, per šį laikotarpį sparčiausiai prekių eksportas ir importas didėjo prekiaujant su NVS šalimis.

2005 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 3,6 procento, o paslaugų importas išliko beveik toks pat. Spalio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 24,8 mln. litų ir sudarė 207 mln. litų. Per dešimt 2005 m. mėnesių, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 17,6 procento, o paslaugų importas – 21,6 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 194 mln. litų.

2005 m. spalio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 140,1 mln. litų (rugsėjo mėn. buvo 172 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 49,2 mln. litų (rugsėjo mėn. buvo 48,6 mln. Lt). Dėl to investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 32,4 mln. litų. Darbo pajamų balanso perviršis spalio mėn. padidėjo 8,4 mln. litų. Bendras spalio mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų rugsėjo mėn., sumažėjo 40,8 mln. litų ir sudarė 53,1 mln. litų.

2005 m. spalio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 54,7 mln. litų (rugsėjo mėn. – 186,2 mln. Lt). Einamųjų pervedimų perviršio sumažėjimą lėmė 139,4 mln. litų sumažėjusios išmokos iš ES struktūrinių paramos fondų. Per dešimt 2005 m. mėnesių einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,37 mlrd. litų (486,1 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu). Šio padidėjimo priežastis buvo padidėję pervedimai iš ES paramos fondų, o kitas svarbus šio padidėjimo šaltinis – didesni fizinių asmenų pervedimai.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas. 2005 m. spalio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje sumažėjo (grynasis šio sumažėjimo srautas buvo 273,3 mln. Lt), o užsienio investicijos Lietuvoje padidėjo (grynasis šio padidėjimo srautas buvo 451,5 mln. Lt). Be to, spalio mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš užsienio (iš ES paramos fondų) sudarė 27,3 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) spalio mėn. sudarė 752,1 mln. litų (rugsėjo mėn. sudarė 769 mln. Lt).

2005 m. spalio mėn. tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 105,7 mln. litų, o sausio-spalio mėn. – 1,32 mlrd. litų. Palyginti su atitinkamu 2004 m. laikotarpiu, tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje buvo 519 mln. litų mažesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. spalio mėn. sudarė 47,8 mln. litų, o sausio-spalio mėn. 768,2 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. spalio mėn. rodė įsipareigojimų nerezidentams sumažėjimą 229,5 mln. litų. Tai lėmė valdžios sektoriaus įsipareigojimų nerezidentams sumažėjimas (skolos vertybinių popierių išpirkimas).

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. spalio mėn. buvo teigiamas (906,5 mln. Lt). Didžiausią įtaką bendram teigiamam šių investicijų srautui darė šalies komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių užsienio bankuose sumažėjimas ir užsienio bankų terminuotųjų indėlių šalies bankuose padidėjimas.

2005 m. spalio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse sudarė 156,3 mln. litų, tačiau dėl valiutos kurso pokyčių ir aukso perkainojimo įtakos oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 125,3 mln. litų (1,2 %). Spalio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 151,2 ir 106,8 mln. litų bei Lietuvos banko įsipareigojimų užsieniui padidėjimas 91,4 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis sumažėjimas atitinkamai 180,4 ir 43,7 mln. litų.