Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba apsvarstė kredito unijos „Ūkininkų viltis” (Panevėžys) tikslinio inspektavimo rezultatus. Unija įspėta dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų.

1. Lietuvos banko valdyba apsvarstė kredito unijos „Ūkininkų viltis” (Panevėžys) tikslinio inspektavimo rezultatus. Unija įspėta dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų. Ji įpareigota iki 2005 m. gruodžio 31 d. atšaukti įstatymų neatitinkantį kredito unijos valdybos priimtą nutarimą, suteikusį įgaliojimus sąskaitų vadybininkams grąžinti papildomą pajų ar jo dalį vadovaujantis unijos nario žodiniu prašymu. Taip pat nurodyta pašalinti kitus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus bei pažeidimus.

2. Lietuvos banko valdyba išklausė kredito unijos „Reiskiai” (Kuliai, Plungės r.) inspektavimo ataskaitą. Dėl nustatytų veiklos trūkumų bei pažeidimų laikinai, kol bus sutvarkyta apskaita ir teisingai tvarkoma, unijai atšauktas leidimas priimti terminuotus ir neterminuotus indėlius bei teikti savitarpio paskolas unijos nariams.

3. Lietuvos banko valdyba priėmė protokolinį nutarimą, kuriame išvardinti atpirkimo sandoriams sudaryti tinkami vertybiniai popieriai. Į sąrašą, kuriame anksčiau buvo tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, įtraukti ir dviejų komercinių bankų vertybiniai popieriai. Šių vertybinių popierių sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamas.

4. Lietuvos banko valdyba pavedė Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriui organizuoti bankų apklausas dėl skolinimo sąlygų. Jos vyks du kartus per metus: balandžio ir spalio mėnesiais.

Nustatyta, kad apklausose dėl skolinimo sąlygų gali dalyvauti visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai.

Apibendrintus bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų rezultatus ir apžvalgą nutarta skelbti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos daugelyje išsivysčiusių šalių, tarp jų ir visose euro zonos valstybėse bei Lenkijoje ir Vengrijoje. Europos centrinis bankas (ECB) tokias apklausas rengia, siekdamas pagilinti eurosistemos žinias apie euro zonoje egzistuojančias finansavimo sąlygas ir padėti ECB Valdančiajai tarybai vertinti pinigų bei ekonomikos pokyčius priimant pinigų politikos sprendimus.

5. Lietuvos banko valdyba nutarė pertvarkyti valstybės įmonę „Lietuvos monetų kalykla“ į uždarąją akcinę bendrovę, kurios pavadinimas bus UAB „Lietuvos monetų kalykla“. 100 proc. bendrovės akcijų priklausys valstybei. Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendins per Lietuvos banką. Įmonė pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.