Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko valdyba išklausė ataskaitą apie akcinėje bendrovėje PAREX BANKAS atlikto bendrojo inspektavimo rezultatus. Šis komercinis bankas įpareigotas iki 2006 m. kovo 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko valdyba išklausė ataskaitą apie akcinėje bendrovėje PAREX BANKAS atlikto bendrojo inspektavimo rezultatus. Šis komercinis bankas įpareigotas iki 2006 m. kovo 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

2. Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei Sampo bankui įregistruoti 2005 m. rugsėjo 16 d. banko vienintelio akcininko sprendimu patvirtintą banko statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu 50 mln. litų – iki 184 mln. 908 tūkst. litų.

Sampo banko vienintelis akcininkas Sampo Bank plc nutarė padidinti Sampo banko akcinį kapitalą iš papildomų įnašų išleisdamas 500 tūkstančius naujų paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. Nustatyta, kad visos naujai išleidžiamos akcijos parduodamos Sampo Bank plc.

3. Lietuvos banko valdyba sutiko, kad Danijos bendrovė NORD/LB Holding A/S įsigytų 1/2 (93,10 procentų) akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

Danijos bendrovės NORD/LB Holding A/S registruota buveinė yra Kopenhagoje. Vienintelis jos akcininkas šiuo metu yra Norddeutsche Landesbank Girozentrale, kuriam priklauso 93,10 proc. banko „NORD/LB Lietuva“ akcinio kapitalo.

Pagal pateiktus duomenis, Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale ir Norvegijos Karalystės kredito institucija DnB NOR Bank ASA yra sudarę sutartis dėl vykdomos veiklos sujungimo Baltijos regione bendru pavadinimu Bank DnB NORD AS. Tikslas – pasiūlyti platų spektrą inovacinių, kokybiškų, ir saugių finansinių paslaugų Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Siekiant įgyvendinti šiuos planus buvo įsteigtas NORD/LB Holding A/S Danijoje.

Numatyta, jog 51 proc. NORD/LB Holding A/S įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių bus perleista kredito institucijai DnB NOR Bank ASA, kurios visas įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės priklauso Norvegijos Karalystės bendrovei DnB NOR ASA.

4. Lietuvos banko valdyba nutarė pakeisti du Lietuvos banko teisės aktus, nustatančius, kad visi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai gali būti naudojami Lietuvos banko atpirkimo sandoriuose su komerciniais bankais, jeigu atitinka nurodytus reikalavimus. Pakeitimai numato, kad Lietuvos bankas atskirai nustatys, kurie vertybiniai popieriai yra tinkami minėtiems sandoriams sudaryti ir jų sąrašą skelbs savo interneto svetainėje.

Lietuvos bankas gali sudaryti atpirkimo sandorius su kredito įstaigomis atsiskaitymams mokėjimų sistemoje LITAS užtikrinti (suteikdamas dienos ir vienos nakties paskolas), arba, esant poreikiui, vykdydamas atviros rinkos operacijas (atpirkimo sandorių aukcionus).