Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės Šiaulių banko bendrojo inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės Šiaulių banko bendrojo inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis laikotarpiu nuo 2004 metų birželio 1 dienos iki 2005 metų gegužės 31 dienos.

2. LB valdyba leido akcinei bendrovei Sampo bankui 5 mln. 213,1 tūkst. eurų (arba 18 mln. litų) subordinuotą septynerių metų trukmės paskolą, gautą iš Sampo bank plc, įskaityti į banko antrojo lygio kapitalą.

Sampo bankas informavo LB, kad 2005 metų liepos 1 dieną su banko patronuojančia institucija Sampo bank plc sudarė subordinuotos paskolos sutartį, pagal kurią kreditorius iki 2012 metų liepos 28 dienos paskolino bankui nurodytą sumą. Sampo banko pateikti duomenys rodo, kad įtraukus subordinuotą paskolą į kapitalo bazę, poveikis banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui būtų teigiamas. Banko teigimu, dėl šios subordinuotos paskolos patirtos papildomos palūkanų išlaidos neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei, o padidėjusi banko kapitalo bazė sudarys galimybes didinti turtą (aktyvus), plėsti bankinę veiklą, užtikrinant veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

3. LB valdyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 74 mln. 720 tūkst. litų, taip pat kitus pakeitimus dėl banko akcijų skaičiaus, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos. Pakeitimai patvirtinti 2005 metų kovo 30 dieną įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Šiame susirinkime banko akcinį kapitalą nutarta padidinti 6,72 mln. litų išleidžiant 6 milijonus 720 tūkstančių paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, panaudojant banko lėšas: 2,275 mln. litų emisinio skirtumo ir 4,455 mln. litų nepaskirstytojo banko pelno. Visos šios akcijos nemokamai paskirstytos banko akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtoms akcijoms. Be to, banko akcinis kapitalas didinamas 12 mln. litų papildomais įnašais išleidžiant 12 tūkstančių paprastųjų vardinių akcijų emisiją, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, emisijos kaina 1,70 lito ir bendra emisinė vertė 20,4 mln. litų. Papildomais įnašais apmokamos akcijos išleistos atšaukus visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamas akcijas. Nutarta visas akcijas parduoti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui.

Šiuo metu Šiaulių banko akcinis kapitalas yra 56 milijonai litų.

4. LB valdyba neprieštaravo, kad akcinė bendrovė Medicinos bankas skirtų Irminą Mykolaitienę banko steigiamo Panevėžio filialo direktore.