Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas išoriniame interneto puslapyje šiandien pradeda skelbti kitų pinigų finansinių institucijų paskolų rezidentams namų ūkiams ir juos aptarnaujančioms ne pelno institucijoms likučių laikotarpio pabaigoje statistikos duomenis pagal paskirtį ir pradinę trukmę.

Lietuvos bankas išoriniame interneto puslapyje šiandien pradeda skelbti kitų pinigų finansinių institucijų paskolų rezidentams namų ūkiams ir juos aptarnaujančioms ne pelno institucijoms likučių laikotarpio pabaigoje statistikos duomenis pagal paskirtį ir pradinę trukmę. Suderinti su Europos centrinio banko 2001 m. lapkričio 22 d. reglamento (EB) Nr. 2423/2001 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2001/13) reikalavimais ir Europos sąskaitų sistemos ESS 95 institucinių vienetų grupavimo į institucinius sektorius ir subsektorius principais paskolų duomenys pagal paskirtį ir pradinę trukmę yra nuo 2004 m. kovo mėn.

Lietuvos kitų pinigų finansinių institucijų (toliau - PFI) subsektoriui priskiriami komerciniai bankai, užsienio bankų filialai, Centrinė kredito unija, kredito unijos ir pinigų rinkos fondai, atitinkantys Europos centrinio banko reglamente ECB/2001/13 pateiktą apibrėžimą. Statistinis Lietuvos PFI sąrašas kas mėnesį atnaujinamas ir skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje. Kitų PFI paskolų statistikos duomenys sudaromi naudojant išsamios statistinės atskaitomybės duomenis, kuriuos teikia Lietuvos komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai, vadovaudamiesi Lietuvos banko valdybos 2003 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 46, po to pritaikant Europos centrinio banko 2003 m. vasario 6 d. Gairių dėl tam tikrų Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2003/2) XIV priede numatytą bendrinimo iki 100 procentų aprėpties procedūrą.

Lietuvos namų ūkių sektoriui priskiriami pavieniai asmenys ar asmenų grupės, veikiantys kaip: 1) vartotojai, 2) prekių gamintojai ir nefinansinių paslaugų teikėjai vien tik savo galutiniam vartojimui ir 3) maži rinkos gamintojai (tokie kaip individualiosios įmonės, ūkininkai, pagal verslo liudijimą dirbantys verslininkai ir pan., kurie paprastai remiasi nuosavais darbo ir finansų šaltiniais). Namų ūkius aptarnaujančių ne pelno institucijų sektorių sudaro atskiri juridiniai instituciniai vienetai, kurie aptarnauja tam tikras namų ūkių grupes ir kurių pagrindiniai ištekliai yra gaunami, pvz., iš retkarčiais pasitaikančių pardavimo pajamų, savanoriškų įnašų, retkarčiais pasitaikančių valdžios institucijų įmokų ir pajamų iš turto: profesinės sąjungos, politinės partijos, bažnyčios ir religinės bendruomenės, labdaros organizacijos ir pan.

Paskolas sudaro skolininkams paskolintos lėšos, kurios nėra patvirtintos perleidžiamaisiais dokumentais arba yra išreikštos vieninteliu dokumentu, įskaitant finansinę nuomą, atvirkštinius atpirkimo sandorius ir pan. Pateikiama paskolų likučių laikotarpio pabaigoje nominalioji (t.y. neįskaičius gautinų už paskolas sukauptų palūkanų) bendroji (t.y. neatėmus jokių bendrųjų ar specialiųjų atidėjinių) vertė.

Kitų PFI suteiktos paskolos namų ūkiams ir namų ūkius aptarnaujančioms ne pelno institucijoms pagal paskirtį grupuojamos taip:

Vartojamosios paskolos. Tai yra paskolos, kurių paskirtis – naudoti asmeniškai įsigyjant prekes ir paslaugas.

Paskolos būstui įsigyti. Tai yra kreditai, kurių paskirtis – investuoti į gyvenamąjį būstą, įskaitant statybą ir būsto pagerinimą.

Kitos paskolos. Tai yra paskolos, kurių paskirtis yra tokia, kaip verslas, skolos konsolidavimas, mokymasis ir t.t.

Paskolos grupuojamos pagal trukmę iki 1 metų imtinai, nuo 1 iki 5 metų imtinai ir ilgesnio nei 5 metų laikotarpio remiantis pradiniu paskolos grąžinimo terminu.

Statistikos duomenys skelbiami čia