Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba sutiko su Akademinės kredito unijos (Kaunas) įstatų pakeitimais, patvirtintais 2005 metų kovo 9 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.Nustatyta, kad

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba sutiko su Akademinės kredito unijos (Kaunas) įstatų pakeitimais, patvirtintais 2005 metų kovo 9 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Nustatyta, kad unijos valdyba atsako už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, išplėsta duodamų savitarpio paskolų tikslinė paskirtis ir kita.

Įstatuose nurodytas naujas unijos buveinės adresas: A.Mickevičiaus g. 15-2, LT-44310 Kaunas.

Licencija Akademinės kredito unijos veiklai išduota ir unija įregistruota LB 1997 metų balandžio 17 dieną.

2. LB valdyba patvirtino Minimalius paskolų vertinimo reikalavimus, kurie įsigalios nuo 2005 metų spalio 1 dienos. Jie nustato iš esmės kitus paskolų vertinimo principus bei pakeis šiuo metu galiojančias Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo bendrąsias nuostatas.

Minimaliuose reikalavimuose nustatyti pagrindiniai principai, kuriais remiantis bankai turi įvertinti objektyvių vertės sumažėjimo įrodymų (nuostolio įvykių) buvimą, pateikiami tokių nuostolio įvykių apibūdinimai, nustatyti pagrindiniai individualaus ir bendro paskolų vertinimo principai. Paskolų (panašių paskolų grupių) vertės sumažėjimas turės būti skaičiuojamas diskontuotų pinigų srautų metodu, į skaičiavimus įtraukiant tik realiai patirtus, bet ne būsimus (tikėtinus) nuostolius.

Vadovaudamiesi šiais reikalavimais ir 39 Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) nuostatomis, bankai turės pasirengti savo paskolų vertinimo taisykles ir su jomis susijusius dokumentus, kuriuose būtų detaliai aprašyta nuostolio įvykių pripažinimo tvarka, paskolų priskyrimo panašių paskolų grupėms kriterijai bei būsimų pinigų srautų įvertinimui naudojamos prielaidos ir metodologija.

Taip pat patvirtinta nauja Paskolų vertės pokyčių ataskaitos 7009 forma ? joje turės būti pateikiama informacija apie paskolų apskaitinę vertę, diskontuotus pinigų srautus, kurie buvo įtraukti skaičiuojant paskolų apskaitinę vertę, bei vertės sumažėjimą (specialiųjų atidėjinių sudarymą).

Su paskolų vertinimo minimalių reikalavimų projektu buvo supažindinta Lietuvos bankų asociacija, dokumentas aptartas LB organizuotame susitikime su komercinių bankų atstovais. Į daugelį jų pastabų ir pasiūlymų, kurie neprieštaravo Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartams, atsižvelgta.

Naujieji paskolų vertinimo reikalavimai bus taikomi Lietuvos Respublikoje veikiantiems bankams, užsienio bankų filialams ir Centrinei kredito unijai vertinant paskolas.

3. LB valdyba išklausė LB Rinkos operacijų departamento užsienio atsargų valdymo pirmojo pusmečio ataskaitą.

Per pirmąjį šių metų pusmetį, labiausiai dėl grynųjų įplaukų iš indėlininkų, užsienio atsargos išaugo 244,9 mln. eurų (845,6 mln. litų), arba 9,3 proc. Birželio pabaigoje užsienio atsargos sudarė 2 866,3 mln. eurų (9 896,7 mln. litų).

Ataskaitoje pažymėta, kad investavimas vyko istoriškai žemų palūkanų normų aplinkoje. Žemas palūkanų lygis ir vyravęs ilgalaikių palūkanų normų mažėjimas didele dalimi lėmė investavimo rezultatus.

Saugumas ir likvidumas išlieka svarbiausiais užsienio atsargų valdymo prioritetais. Ataskaitoje apžvelgti užsienio atsargų rizikos parametrai ir tikslų įgyvendinimo požiūriu išnagrinėti įvairūs rinkos elgsenos scenarijai bei jų įtaka banko finansiniams rezultatams. Įsitikinta, kad naudojamos investavimo strategijos ir toliau atitinka joms keliamus reikalavimus.

Aptarusi pirmojo pusmečio rezultatus, LB valdyba teigiamai įvertino užsienio atsargų investavimą atskaitomuoju laikotarpiu.

4. LB valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir LB Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2005 metų antrąjį ketvirtį.

Komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos, kredito unijų veiklos šių metų antrąjį ketvirtį apžvalga ir informacija apie kredito įstaigų priežiūrą pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos” (18.7 KB download icon).