Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino 500 litų proginės ir 1 lito apyvartinės monetų, skirtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, etalonus.

1. Lietuvos banko (LB) valdyba patvirtino 500 litų proginės ir 1 lito apyvartinės monetų, skirtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, etalonus. Šių monetų dailininkas – skulptorius Giedrius Paulauskis.

500 litų aukso moneta yra 12-kampė, jos svoris 31,10 g. Tiražas – 1000 egz. Vario ir nikelio lydinio 1 lito apyvartinių monetų bus nukaldinta 1 milijonas vienetų.

Naująsias monetas į apyvartą numatyta išleisti šių metų trečiąjį ketvirtį.

2. LB valdyba išklausė akcinės bendrovės Sampo banko inspektavimo rezultatus. Šio banko tikslinis inspektavimas atliktas 2005 metų gegužės 2-27 dienomis. Jo metu buvo tikrinamas kredito ir operacinės rizikos valdymas, su šiomis rizikos rūšimis susijęs banko valdymas ir vidaus kontrolė laikotarpiu nuo 2004 metų rugpjūčio 1 dienos iki 2005 metų kovo 31 dienos.

3. LB valdyba išklausė informaciją apie vieno iš akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ vadovų skyrimą neturint LB leidimo, tačiau poveikio priemonės nutarė netaikyti, nes banko „NORD/LB Lietuva“ valdyba jau pašalino LB patvirtintų Banko vadovų rinkimo ir skyrimo taisyklių pažeidimą.

4. LB valdyba įspėjo kredito uniją „Šešiagrašis“ (Lazdijai) dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų. Ji įpareigota iki 2005 metų rugsėjo 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus ir apie tai informuoti LB.

Unijos inspektavimas atliktas 2005 metų gegužės 23-27 dienomis.

Licencija kredito unijos ,,Šešiagrašis“ veiklai išduota ir unija įregistruota LB 1996 metų gruodžio 4 dieną.

5. LB valdyba atšaukė 2005 metų kovo 31 dieną kredito unijai „Taupyklė“ (Visaginas) taikytą poveikio priemonę – jai laikinai buvo atšauktas leidimas teikti savitarpio paskolas kredito unijos nariams.

Kredito unija „Taupyklė“ įvykdė LB įpareigojimą – kapitalo pakankamumo rodiklis išaugo, vykdomas nustatytas (13 proc.) kapitalo pakankamumo reikalavimas. Pašalinti kiti šiemet vykusio inspektavimo metu nustatyti trūkumai.

Licencija kredito unijos ,,Taupyklė“ veiklai išduota ir kredito unija įregistruota LB 1997 metų lapkričio 6 dieną.

6. LB valdyba sutiko, kad bendrovė ,,Western Petroleum Limited“ įsigytų uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį tiek, kad jos turima įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisų dalis sudarytų 1/5 dalies.

7.  LB sutiko su Tauragės kredito unijos įstatų nuostatų dėl jos buveinės adreso bei visuotinio narių susirinkimo kompetencijos pakeitimų, patvirtintų 2005 metų kovo 24 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Nustatyta, kad unijos visuotinis narių susirinkimas tvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Įstatai pakeisti ir dėl to, kad būtų suderinti su Civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Įstatuose nurodytas naujas unijos buveinės adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 28, LT-72217 Tauragė.

8. LB valdyba išklausė informaciją apie šalyje veikiančių kredito unijų bendrąjį inspektavimą, kurį atliko LB Kredito įstaigų priežiūros departamentas šių metų antrąjį ketvirtį. Tuo laikotarpiu inspektuotos septynios kredito unijos: ,,Ūkininkų viltis“ (Panevėžys), Ekraniečių (Panevėžys), ,,Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė), ,,Šešiagrašis“ (Lazdijai), Joniškio, ,,Verslo gija“ (Vilnius) ir ,,Kelmės taupa“.

Patikrinta, ar unijos laikosi jų veiklą reglamentuojančio įstatymo ir kitų teisės aktų, savo įstatų. Taip pat patikrinta, kaip buvo pašalinti ankstesnių inspektavimų metu fiksuoti trūkumai, išanalizuota unijų valdymo institucijų veikla ir unijų finansinė būklė.

Per inspektavimus nustatyta, kad Ekraniečių, ,,Tikroji viltis“, Joniškio, ,,Verslo gija“ ir ,,Kelmės taupa“ kredito unijos vykdė LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

LB licencijas veiklai yra gavusios 64 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

9. LB valdyba pripažino, kad visi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono dalyviai – akcinės bendrovės finansų maklerio įmonė ,,Finasta“, bankas ,,Hansabankas“, bankas „NORD/LB Lietuva“, Sampo bankas, SEB Vilniaus bankas, bankas ,,Snoras“, PAREX BANKAS – atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus, vykdo savo pareigas.

LB kasmet peržiūri, ar aukciono dalyviai atitinka reikalavimus ir kriterijus, ar vykdo savo pareigas.