Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė,

1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo rezultatus. Buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

LB valdyba įpareigojo banką „Snoras“ iki 2005 metų spalio 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus. Bankas „Snoras“ įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo planą ir pateikti jį LB.

Atsižvelgdama į naujausio inspektavimo rezultatus LB valdyba nusprendė bankui „Snoras“ pratęsti praėjusiais metais atlikto inspektavimo metu nustatytų papildomų reikalavimų dėl veiklos rizikos ribojimo vykdymo terminą vieneriems metams – iki 2006 metų birželio 30 dienos.

2. LB sutiko su kredito unijos ,,Jotijos kraštas“ (Šakiai) įstatų nuostatų dėl kredito unijos buveinės adreso bei minimalaus pajinio įnašo dydžio pakeitimų, patvirtintų 2005 metų gegužės 7 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Tame susirinkime, siekiant išplėsti galimybę pritraukti į kredito unijos veiklą kuo daugiau asmenų, nutarta patvirtinti kredito unijos įstatų pakeitimus. Sumažintas fizinio asmens pajaus dydis iki 100 Lt, panaikinti asocijuotiems nariams paskolų išdavimo apribojimai. Įstatuose nurodytas naujas unijos buveinės adresas: Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.

Licencija kredito unijos ,,Jotijos kraštas“ veiklai išduota ir kredito unija įregistruota LB 1997 metų rugsėjo 4 dieną. Į šią kredito uniją jungiasi visuomeninės organizacijos ,,Zanavykų seimelis“ nariai.

3. LB valdyba nutarė išduoti Jūreivių kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatyta veikla.

Jūreivių kredito unija yra kredito įstaiga, kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota fizinių asmenų, atitinkančių nors vieną iš kriterijų: profesinio bendrumo – jūreiviai; priklausymo tam tikram formaliam asmenų junginiui – visuomeninės organizacijos ,,Klaipėdos krašto jūreivių papročiai“ nariai.

Gavusi licenciją veiklai, unija galės pradėti veikti nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Naujosios unijos buveinės adresas: Teatro g. 7-11, Klaipėda.

Iki šiol LB licencijas veiklai buvo gavusios 63 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.