Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė Lietuvos centrinės kredito unijos bendrojo inspektavimo ataskaitą.Inspektavimo metu tikrintas Centrinės kredito unijos valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, operacinės) valdymas, unijos veiklą reglamentuojančių

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė Lietuvos centrinės kredito unijos bendrojo inspektavimo ataskaitą.

Inspektavimo metu tikrintas Centrinės kredito unijos valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, operacinės) valdymas, unijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, unijos vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

Tuo laikotarpiu Centrinė kredito unija plėtė veiklą: ženkliai išaugo kredito unijų indėliai, buvo priimtos 5 kredito unijos (tikrinimo metu Centrinės kredito unijos narėmis buvo 53 kredito unijos). Centrinės kredito unijos aktyvai 2005 metų vasario 28 dieną sudarė 56 mln. litų, stabilizacijos fonde buvo sukaupta 444 tūkst. litų, likvidumo palaikymo rezerve – 1 473 tūkst. litų, Audituotas 2004 metų Centrinės kredito unijos veiklos finansinis rezultatas – 137 tūkst. litų pelnas, kuris visuotinio narių susirinkimo sprendimu paskirtas į privalomąjį rezervą.

Tikrinimo laikotarpiu Centrinė kredito unija vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Lietuvos centrinė kredito unija informavo LB, kad jau pašalino inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

2. LB valdyba įspėjo kredito uniją „Ūkininkų viltis“ (Panevėžys) dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų.

Kredito unija įpareigota iki 2005 metų liepos 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus bei pažeidimus ir apie tai informuoti LB.

Licencija kredito unijos „Ūkininkų viltis“ veiklai išduota ir kredito unija įregistruota LB 1997 metų birželio 26 dieną.

3. LB valdyba sutiko su kredito unijos Skuodo bankelio įstatų pakeitimais, susijusiais su kredito unijos buveinės ir visuotinio narių susirinkimo bei valdybos kompetencijos pasikeitimu, patvirtintais 2005 metų vasario 25 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Jame pakeistas narystės kredito unijoje kriterijus ir nustatyta, kad kredito unijos nariais galės būti asmenys, atitinkantys įstatymo nustatytą kriterijų „profesinis bendrumas” – Skuodo rajono žemdirbiai.

Be to, išplėsta kredito unijos valdybos kompetencija – nustatyta, kad ji atsako už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Taip pat pakeista visuotinio narių susirinkimo kompetencija – numatyta, kad jis tvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Įstatai pakeisti ir dėl to, kad būtų suderinti su Civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Kredito unijos įstatų naujoje redakcijoje nurodyta nauja kredito unijos buveinė: Vytauto g. 13-33, LT-98121 Skuodas.

Licencija kredito unijos Skuodo bankelio veiklai išduota ir kredito unija įregistruota LB 1998 metų birželio 25 dieną.

4. LB valdyba sutiko su kredito unijos „Vilties kelias” (Vilnius) įstatų pakeitimais, susijusiais su kredito unijos buveinės bei visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos pasikeitimu, kurie patvirtinti 2005 metų kovo 26 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Kredito unijos įstatų naujoje redakcijoje nurodyta nauja kredito unijos buveinė: Musninkų g. 2-2, LT-07185 Vilnius.

Be to, išplėsta kredito unijos valdybos kompetencija – nustatyta, kad ji atsako už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Taip pat pakeista visuotinio narių susirinkimo kompetencija – numatyta, kad jis tvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Įstatai pakeisti ir dėl to, kad būtų suderinti su Civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Licencija kredito unijos „Vilties kelias” veiklai išduota ir kredito unija įregistruota LB 1998 metų vasario 19 dieną. Į šią uniją jungiasi visuomeninės organizacijos Indėlininkų teisių gynimo savanoriško susivienijimo „Indėlininkas” nariai.

5. LB valdyba pakeitė daugiau kaip prieš metus patvirtintas Teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse įgyvendinimo taisykles. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos bankui ar jo kontroliuojamai finansų įmonei pateikus prašymą Lietuvos bankui perduoti pranešimą valstybės narės priežiūros institucijai, šis prašymas būtų svarstomas ir sprendimą LB valdyba priimtų tiktai esant minėtose taisyklėse nustatytiems pagrindams, dėl kurių gali būti atsisakyta perduoti informaciją valstybės narės priežiūros institucijai. Nesant minėtose taisyklėse nustatytų atsisakymo perduoti pranešimą valstybės narės priežiūros institucijai pagrindų, banko pateiktas pranešimas būtų išsiunčiamas be atskiro LB valdybos sprendimo.

Be to, Teises teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklėse išsamiai apibūdinti atvejai, kuomet LB turi teisę atsisakyti perduoti pranešimą apie ketinimą teikti finansines paslaugas kitoje valstybėje narėje atitinkamos valstybės narės priežiūros institucijai. Numatyta, kad LB turi tokią teisę, kai banko finansinė padėtis neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų, jeigu pagal pateiktą veiklos planą numatoma teikti investicines paslaugas, o Vertybinių popierių komisija pateikia išvadą, jog tai daryti nepasirengta, ir t.t.

6. LB valdyba nutarė paskelbti 50 litų proginę monetą, skirtą kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920-2000), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2005 metų liepos 5 dieną.

Naujosios monetos dailininkas – Giedrius Paulauskis.

Monetos kaldinamos valstybės įmonėje „Lietuvos monetų kalykla”. Tiražas – 2000 vienetų.

7. Papildomai svarstyta:

LB valdyba sutiko, kad Algirdas Butkus, Gintaras Kateiva, Arvydas Salda, uždaroji akcinė bendrovė prekybos namai ,,Aiva“, akcinė bendrovė ,,Alita“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Mintaka“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įsigytų akcinės bendrovės Šiaulių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kuri sudarytų 1/3 banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.