Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2005 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 245,7 mln. litų ir sudarė 156,7 mln. litų. ESD sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs prekybos balanso deficitas ir padidėjęs einamųjų pervedimų

Einamosios sąskaitos balansas.

2005 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 245,7 mln. litų ir sudarė 156,7 mln. litų. ESD sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs prekybos balanso deficitas ir padidėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis. Palyginti su 2004 m. kovo mėn., 2005 m. kovo mėn. ESD sumažėjo daugiau kaip tris kartus. 2005 m. sausio-kovo mėn. ESD sudarė 655,8 mln. litų ir, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 326,2 mln. litų. Išankstiniais vertinimais, pirmojo šių metų ketvirčio ESD sudarė -4,4 procento BVP (2004 m. I ketv. šis santykis sudarė -7,5 proc.).

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2005 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., prekių eksportas padidėjo 23,2 procento, o importas – 13,1 procento. Palyginti su 2004 m. kovo mėn., prekių eksportas padidėjo 29,3 procento, o prekių importas – 12,8 procento.

2005 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., paslaugų eksportas padidėjo 26,6 procento, o paslaugų importas – 20,9 procento. Kovo mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 48,8 mln. litų ir sudarė 153 mln. litų. Palyginti su 2004 m. kovo mėn., paslaugų eksportas padidėjo 9,7 procento, o paslaugų importas – 26 procentais. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 39,7 mln. litų.

2005 m. kovo mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 276,3 mln. litų (vasario mėn. buvo 169,2 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 50 mln. litų (vasario mėn. buvo 44,5 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 101,6 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis padidėjo 10,2 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras kovo mėn. pajamų balanso deficitas, palyginti su šių metų vasario mėn., padidėjo 91,5 mln. litų (sudarė 177 mln. Lt).

2005 m. kovo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 250,6 mln. litų (vasario mėn. – 69,2 mln. Lt). Einamųjų pervedimų balanso perviršis padidėjo dėl 169,7 mln. litų padidėjusių išmokų iš ES struktūrinių fondų. 2004 m. kovo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo 129,9 mln. litų mažesnis (sudarė 120,7 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2005 m. kovo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 526,6 mln. litų, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos)  480 mln. litų.

2005 m. kovo mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 238,6 mln. litų. Palyginti su šių metų sausio ir vasario mėn., kovo mėn. šis srautas buvo didžiausias. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2005 m. kovo mėn. sudarė 197,8 mln. litų. Grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas sudarė 126,2 procento kovo mėn. ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2005 m. kovo mėn. rodė grynąsias įplaukas (34,1 mln. Lt). Tai lėmė sumažėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2005 m. kovo mėn. buvo neigiamas (-270,8 mln. Lt). Šalies komercinių bankų terminuotųjų indėlių užsienio bankuose padidėjimas darė didžiausią įtaką bendram neigiamam šių investicijų srautui.

2005 m. kovo mėn. toliau didėjo oficialiosios tarptautinės atsargos. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 42,9 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (63,3 mln. Lt) ir padidėję kiti grynieji įsipareigojimai.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino sumažėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui (22,6 mln. Lt), sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (13,3 mln. Lt) ir Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio sumažėjimas (4,9 mln. Lt).