Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba įspėjo AB SEB VB būsto banką dėl teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.Tokį nutarimą dėl poveikio priemonės taikymo LB valdyba priėmė atsižvelgusi į 2005 metų vasario 17 - kovo 4 dienomis atlikto AB SEB VB būsto banko (ankstesnis pavadinimas - AB VB būsto kreditų

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba įspėjo AB SEB VB būsto banką dėl teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.

Tokį nutarimą dėl poveikio priemonės taikymo LB valdyba priėmė atsižvelgusi į 2005 metų vasario 17 - kovo 4 dienomis atlikto AB SEB VB būsto banko (ankstesnis pavadinimas – AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas) inspektavimo rezultatus.

Per bendrąjį inspektavimą tikrintas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymąsi laikotarpiu nuo 2004 metų balandžio 1 dienos iki 2005 metų sausio 31 dienos.

AB SEB VB būsto bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pateikti jį Lietuvos bankui.

AB SEB VB būsto bankas taip pat įpareigotas iki 2005 metų rugpjūčio 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus.

2. LB valdyba sutiko su Ukmergės ūkininkų kredito unijos įstatų pakeitimais, susijusiais su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos pasikeitimu ir patvirtintais 2005 metų kovo 4 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Kredito unijos įstatai pakeisti siekiant juos suderinti su Civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Licencija šios kredito unijos veiklai išduota 2001 metų rugpjūčio 23 dieną. 

3. LB valdyba sutiko su kredito unijos ,,Žemdirbio parama“ (Vilkaviškis) įstatų pakeitimais, susijusiais su kredito unijos buveinės adreso bei visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos pasikeitimu, patvirtintais 2005 metų kovo 22 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Kredito unijos įstatai pakeisti siekiant juos suderinti su Civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat dėl naujo unijos buveinės adreso. Unijos įstatų naujoje redakcijoje nurodytas naujas adresas: Statybininkų g. 9, LT-70187 Vilkaviškis.

Licencija šios kredito unijos veiklai išduota 1996 metų balandžio 18 dieną.

4. LB valdyba nutarė išduoti kredito unijai ,,Kreditera“ (Kėdainiai) leidimą atlikti operacijas užsienio valiuta.

Todėl bus pakeista šiai kredito unijai anksčiau išduota licencija į licenciją, suteikiančią teisę atlikti ir tokias operacijas.

Kredito unija ,,Kreditera“ dar turės pakeisti savo įstatus ir numatyti, kad gali atlikti operacijas užsienio valiuta.

Licencija šios kredito unijos veiklai buvo išduota 2002 metų lapkričio 14 dieną.

5. LB valdyba neprieštaravo, kad Rudolfas Francas Karges (Rudolf Franz Karges) taptų banko ,,NORD/LB Lietuva“ valdybos nariu ir prezidento (administracijos vadovo) pavaduotoju. Nuo 2003 metų jis yra AB ,,NORD/LB Latvija“ valdybos narys.

6. LB valdyba išklausė LB Kredito įstaigų priežiūros departamento pateiktą informaciją apie šalies komercinių bankų atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Tokį testavimą atliko visi šalyje veikiantys komerciniai bankai remdamiesi bankų 2004 metų metinių ataskaitų duomenimis.

Testavimo metu bankai vertino kredito, rinkos (palūkanų normos, valiutos kurso ir vertybinių popierių kainos), likvidumo ir operacinę rizikas. Nustatyta, kad didžiausią įtaką bankų veiklai turi kredito rizika.

LB valdybos posėdyje pažymėta, jog, vertinant testavimo rezultatus, galima teigti, kad netgi taikant nepalankiausius testavimo scenarijus bankai būtų pajėgūs atlaikyti finansinių krizių poveikį ir išlaikytų pakankamą kapitalo bazę.

Atlikę testavimą ir įvertinę jo rezultatus, bankai numatė daugelį veiksmų, kurių būtų imtasi, siekiant užtikrinti banko veiklos tęstinumą vieno ar kito scenarijaus atveju. Pagrindine rizikos mažinimo priemone išlieka bankų kapitalo bazės stiprinimas. 

7. LB patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms, grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Albertui Gurskui, antroji – Rytui Jonui Belevičiui, trečioji – Rimantui Eidėjui.

LB valdyba patvirtino Alberto Gursko sukurtus monetos averso ir reverso grafinius (meninius) projektus. Taip pat patvirtinta monetos briaunos schema – vienodais tarpais kartojamas istorinis simbolis Gediminaičių stulpus.

Monetą, skirtą Didžiojo Vilniaus seimo 100-osioms metinėms, numatyta išleisti 2005 metų ketvirtąjį ketvirtį.

Proginės monetos grafiniams (meniniams) projektams sukurti buvo skelbti trys atviri ir du uždari konkursai. Juose dalyvavo ir savo darbus pristatė septyni dailininkai.