Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė šių metų sausio 17 - kovo 4 dienomis atlikto akcinės bendrovės Vilniaus banko (dabar - AB SEB Vilniaus bankas) tikslinio inspektavimo ataskaitą.

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė šių metų sausio 17 - kovo 4 dienomis atlikto akcinės bendrovės Vilniaus banko (dabar – AB SEB Vilniaus bankas) tikslinio inspektavimo ataskaitą.

Buvo tikrinamas kredito ir operacinės rizikos valdymas, su šiomis rizikos rūšimis susijęs banko valdymas ir vidaus kontrolė laikotarpiu nuo 2004 metų kovo 1 dienos iki 2004 metų gruodžio 31 dienos.

LB valdyba įpareigojo SEB Vilniaus banką parengti inspektavimo metu nustatytų su informacinėmis sistemomis susijusių banko veiklos trūkumų šalinimo priemonių planą vienerių metų laikotarpiui, pateikti jį LB ir informuoti apie to plano įgyvendinimą.

2. Rengiantis euro įvedimui ir laipsniškai derinant privalomųjų atsargų sistemą su Europos centrinio banko (ECB) reikalavimais, pakeistos iki šiol Lietuvoje galiojusios Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklės. Dėl šių pakeitimų LB konsultavosi su ECB.

LB valdybos nutarimu nustatyta, kad pirmasis privalomųjų atsargų laikymo laikotarpis, kuriam atsargos apskaičiuojamos ir reikalavimas vykdomas pagal naujas taisykles, prasidės 2005 metų rugsėjo 24 dieną.

Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklės nuo 2006 metų lapkričio bus taikomos ir mūsų šalyje įsteigtoms kredito unijoms bei Centrinei kredito unijai, atsižvelgus į ECB nuostatą tokioms įstaigoms euro zonoje taikyti privalomųjų atsargų reikalavimus.

Privalomųjų atsargų skaičiavimą ir tikrinimą numatoma atlikti pagal Pinigų finansinių institucijų balansų statistinę ataskaitą, kuri yra suderinta su ECB reikalavimais.

Visos privalomosios atsargos bus laikomos nacionaline valiuta (litais).

Numatoma įvesti kompensavimą už privalomųjų atsargų dalį, atitinkančią ECB taikomą privalomųjų atsargų normą, ir taikyti kompensavimo palūkanų normą, analogišką naudojamai ECB.

Šiuo metu privalomųjų atsargų norma Lietuvoje siekia 6 proc. Lietuvos bankas, siekdamas nesukelti staigaus ir reikšmingo kredito išteklių išlaisvinimo, privalomųjų atsargų normą mažins palaipsniui.

Kol kas numatoma išlaikyti fiksuotas atsargų laikymo laikotarpių pradžios ir pabaigos datas, t.y. mėnesio 24 dieną ir po to einančio mėnesio 23 dieną. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas nevykdo atviros rinkos operacijų, stabili laikymo laikotarpių trukmė apima autonominių veiksnių mėnesio ciklą ir leidžia komerciniams bankams tiksliau prognozuoti atsargų pasiūlą bei valdyti likvidumą.

3. LB valdyba patvirtino Baudų už kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių nesilaikymą skyrimo tvarką ir pripažino netekusiu galios nuo 2005 metų rugsėjo 24 dienos ankstesnį nutarimą dėl baudų ir delspinigių už kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių nesilaikymą skyrimo tvarkos.

Baudų skyrimo atvejai ir maksimalios sumos yra apibrėžtos naujose Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklėse.

4. Nuo kitų metų pradžios nebus skaičiuojamos ir skelbiamos vidutinių tarpbankinių palūkanų normos VILIBID (angl. Vilnius Interbank Bid rate), už kurias bankai pageidauja (pasiruošę) pasiskolinti lėšų litais iš kitų bankų. Taip nutarė LB valdyba, priėmusi nutarimą pakeisti anksčiau patvirtintą vidutinių tarpbankinių palūkanų normų (VILIBID ir VILIBOR) apskaičiavimo ir skelbimo tvarką.

LB parengto ir visuomenei svarstyti pateikto Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektas numato, kad, įvedus eurą, visos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodos į vidutinių tarpbankinių palūkanų normas VILIBOR būtų laikomos nuorodomis į euro zonos palūkanų normas EURIBOR, išskyrus vienos nakties paskolų palūkanų normas, kurių nuorodos į VILIBOR būtų laikomos nuorodomis į palūkanų normas EONIA.

Šių metų balandžio 12 dieną LB organizuotame susitikime su šalyje veikiančių bankų ir užsienio bankų skyrių atstovais tartasi dėl šio siūlymo. Susitikimo dalyviai iš esmės jam pritarė, tačiau nurodė, kad reikėtų bent pusės metų dėl to pakeisti bankų su klientais sudarytas ilgalaikes bei neterminuotas sutartis. Todėl LB valdyba nutarė neskelbti VILIBID nuo 2006 metų sausio 1 dienos.

Šiuo metu VILIBID ir VILIBOR skaičiuojamos pagal 7 bankų bei užsienio bankų skyrių skelbiamas tarpbankinės rinkos palūkanų normas.

5. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti Lietuvos banko informacinių sistemų apsaugos politiką, kuri buvo įgyvendinama pastaruosius porą metų. Toks sprendimas priimtas įvertinus LB patirtį šioje srityje ir Europos centrinių bankų sistemos informacinių sistemų apsaugos naujus reikalavimus.

Naujos redakcijos dokumente ,,Lietuvos banko informacinių sistemų apsaugos politika” išskirti svarbiausi informacinių sistemų apsaugos procesai, naudojami valdyti informacinių sistemų apsaugą – tai informacinės sistemos rizikos valdymas, bandymas ir priėmimas, pokyčių valdymas, incidentų valdymas ir veiklos tęstinumas. Nurodyti informacinių sistemų apsaugos tikslai, pagrindinės savybės ir taikymo sritys.

6. LB valdyba nutarė paskelbti 50 litų proginę monetą, skirtą Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-osioms metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone. Naujoji moneta į apyvartą bus išleista 2005 metų gegužės 11 dieną.

Monetos grafinių (meninių) projektų ir gipsinių modelių autorius – dailininkas Antanas Žukauskas.

Monetos kaldinamos valstybės įmonėje ,,Lietuvos monetų kalykla”. Monetų tiražas – 1500 vienetų.

7. Atsižvelgdama į naujus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimus, LB valdyba pakeitė 2003 metų lapkričio 20 dienos nutarimą Nr. 109 ,,Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų steigimu ir veikla, teikimo Europos Bendrijų Komisijai ir Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų priežiūros institucijoms“.

Naujos redakcijos nutarimas numato, kad LB teiks informaciją Europos Bendrijų Komisijai, Europos bankininkystės komitetui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų priežiūros institucijoms ir kitais atvejais, kurie nustatyti 2000 metų kovo 20 dieną Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos, Lietuvos Respublikos įstatymuose ar LB teisės aktuose.

Nereikės teikti pranešimų Europos bankininkystės komitetui apie LB nustatytus reikalavimus banko ar Lietuvos centrinės kredito unijos licencijoms gauti. Bet papildomai reikės informuoti ES valstybių narių kompetentingas institucijas apie banko licencijos išdavimą kredito įstaigai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra ne Lietuvos Respublikos ar kitos ES valstybės narės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens kontroliuojama (dukterinė) įmonė, kartu nurodant grupės, į kurią įeina kredito įstaiga, struktūrą.

8. LB valdyba sutiko su Biržų kredito unijos įstatų nauja redakcija dėl kredito unijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencijos pakeitimo. Įstatų pakeitimai patvirtinti 2005 metų kovo 2 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Licencija šios kredito unijos veiklai išduota 2000 metų vasario 10 dieną. Unijos nariais gali būti Biržų rajono žemdirbiai.

9. LB valdyba leido akcinei bendrovei bankui „NORD/LB Lietuva“ įregistruoti 2005 metų kovo 25 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime patvirtintus banko statuto pakeitimus, susijusius su nauja akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka. Banko statutas pakeistas siekiant šį dokumentą suderinti su nauju Lietuvos Respublikos bankų įstatymu.

LB valdyba nutarė pakeisti bankui „NORD/LB Lietuva“ anksčiau išduotą banko licenciją į banko licenciją, suteikiančią teisę teikti visas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatytas licencines finansines paslaugas, tarp jų – ir tauriųjų metalų prekybos. Buvusi licencija tokios prekybos teisės nedavė.

10. LB valdyba davė leidimą akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva” valdybos nariams Hinrichui Holmui (Hinrich Holm) ir Alditui Sauliui tapti banko prezidento (administracijos vadovo) pavaduotojais.

11. LB valdyba patenkino Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą suteikti leidimą skirti Deividą Buroką Centrinės kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoju.

12. LB valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir LB Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2005 metų pirmąjį ketvirtį.

Komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos, kredito unijų veiklos šių metų pirmąjį ketvirtį apžvalga ir informacija apie kredito įstaigų priežiūrą pateikta interneto LB svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos (18.7 KB download icon)“.