Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje  1. Nutarta įspėti banką AB PAREX BANKAS. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pagal banko pateiktas ataskaitas nebuvo užtikrintas minimalaus pagrindinio kapitalo reikalavimo vykdymas. 2002 m. vasario 13 d. AB PAREX BANKAS pateikė dokumentus, kad šis reikalavimas jau užtikrintas.  2. Nutarta įspėti kredito uniją “Vievio taupa” dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų ir įpareigoti iki 2002 m. balandžio 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus. 2002 m. sausio mėn. atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija vykdė riziką ribojančius normatyvus, tačiau buvo nepakankamai organizuojamas kredito unijos valdymas.  3. Nutarta atšaukti kredito unijai “Sudūvos parama” taikytą poveikio priemonę - apribojimą teikti savitarpio paskolas. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unija pašalino ankstesnio inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus.  4. Nutarta leisti UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, tarp jų ir susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu 6 mln. Lt iki 47 040 000 Lt. Taip pat nutarta pakeisti bankui išduotą licenciją su apribojimais į banko licenciją su apribojimu, suteikiančią teisę bankui atlikti LR komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas operacijas, išskyrus pirkti ir parduoti tauriuosius metalus.  5. Nutarta leisti AB Šiaulių bankui steigti Kauno filialą.  6. Nutarta nustatyti, kad komercinio banko, kredito unijos, Centrinės kredito unijos bei Lietuvoje veikiančio užsienio banko filialo apskaitą ir už apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą atsako vyriausiasis buhalteris. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame numatyta, kad ūkio subjekto buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris. Iki tol galiojusiame Lietuvos Respublikos buhalterin

 1. Nutarta įspėti banką AB PAREX BANKAS.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pagal banko pateiktas ataskaitas nebuvo užtikrintas minimalaus pagrindinio kapitalo reikalavimo vykdymas. 2002 m. vasario 13 d. AB PAREX BANKAS pateikė dokumentus, kad šis reikalavimas jau užtikrintas. 

2. Nutarta įspėti kredito uniją “Vievio taupa” dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų ir įpareigoti iki 2002 m. balandžio 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus.

2002 m. sausio mėn. atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija vykdė riziką ribojančius normatyvus, tačiau buvo nepakankamai organizuojamas kredito unijos valdymas. 

3. Nutarta atšaukti kredito unijai “Sudūvos parama” taikytą poveikio priemonę - apribojimą teikti savitarpio paskolas.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unija pašalino ankstesnio inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus. 

4. Nutarta leisti UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, tarp jų ir susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu 6 mln. Lt iki 47 040 000 Lt. Taip pat nutarta pakeisti bankui išduotą licenciją su apribojimais į banko licenciją su apribojimu, suteikiančią teisę bankui atlikti LR komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas operacijas, išskyrus pirkti ir parduoti tauriuosius metalus. 

5. Nutarta leisti AB Šiaulių bankui steigti Kauno filialą. 

6. Nutarta nustatyti, kad komercinio banko, kredito unijos, Centrinės kredito unijos bei Lietuvoje veikiančio užsienio banko filialo apskaitą ir už apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą atsako vyriausiasis buhalteris.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame numatyta, kad ūkio subjekto buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris. Iki tol galiojusiame Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme buvo nurodyta, kad buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis finansininkas. 

7. Patvirtinti Minimalūs reikalavimai visuomenei skelbiamai informacijai.

Minimalūs reikalavimai visuomenei skelbiamai informacijai reglamentuoja Lietuvoje veikiančių komercinių bankų informacijos apie veiklą viešo skelbimo tvarką, nustato minimalius reikalavimus atskleidžiamos informacijos turiniui, jos skelbimo periodiškumui bei apibrėžia Lietuvos banko vaidmenį informuojant visuomenę apie bankų ir visos kredito įstaigų sistemos būklę.

Minimalūs reikalavimai visuomenei skelbiamai informacijai parengti siekiant užtikrinti didesnį bankų veiklos skaidrumą ir skatinti rinkos discipliną, prieinama ir suprantama forma atskleidžiant visuomenei - t.y. bankų klientams ir kitiems suinteresuotiems finansų rinkos dalyviams - pakankamą bei savalaikę informaciją apie kiekvieno šalyje veikiančio banko finansinę būklę, prisiimamos rizikos pobūdį, poveikio priemonių taikymą bei kitus veiklos rodiklius.

8. Išklausyta informacija apie Lietuvos banko dalyvavimą Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (ES) procesuose.

Pažymėta, kad Lietuvos bankas įvykdė visas Lietuvos pasirengimo narystei ES programos teisės derinimo ir acquis įgyvendinimo 2001 m. priemonių planuose numatytas priemones. Tai patvirtinama ir 2001 m. Europos Komisijos metiniame pranešime apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei ES, kuriame teigiamai vertinama Lietuvos pažanga su Lietuvos banko funkcijomis susijusiose srityse.

Atsižvelgiant į tai, kad šalys kandidatės ateityje rengiasi įsijungti į Europos centrinių bankų sistemą, 2001 m. Lietuvos bankas dalyvavo Europos centrinio banko (ECB) vykdomose priemonėse, rengiant lyginamąsias studijas apie padėtį šalyse kandidatėse bei perimant ECB taikomą praktiką ir patyrimą centrinio banko statistikos, teisės derinimo, mokėjimų sistemų, finansų sektoriaus ir kitose srityse. Bendradarbiavo su ECB euro banknotų ir monetų apsaugos nuo klastojimo, apskaitos, informacinių technologijų, lito bazinės valiutos pakeitimo klausimais.

Europos Viršūnių Tarybos susitikime Nicoje patvirtinus Komisijos pasiūlymą 2001 m. pradėti kokybiškai naują ES valstybių ir šalių kandidačių ekonominės politikos dialogą ir siekti, kad šalys kandidatės ir ES valstybės narės pradėtų vykdyti darnią ekonominę politiką, 2001 m. buvo parengta pirmoji Lietuvos ekonominė programa laikotarpiui iki stojimo į ES. Programos tikslas ? nustatyti šalies ekonominę politiką ir reformas, kurios reikalingos siekiant pasirengti narystei ES. Lietuvos bankas parengė dalis „Infliacija“, „Pinigų ir valiutos kurso politika“, „Išorinis sektorius“.