Lietuvos bankas
2020-08-25
  • Simkus-Gediminas-twitter.jpg
     
11

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, atsižvelgdamas į Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko teikimą, Lietuvos banko valdybos nariu paskyrė Gediminą Šimkų. Pastaruosius šešerius metus jis dirbo Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba, kuriai vadovavo Gediminas Šimkus, atlieka makroekonominę analizę, sudaro ir skelbia ekonomikos raidos prognozes, siūlo pinigų politikos sprendimų projektus, kurie keliauja į Frankfurtą prie Maino ir svarstomi Eurosistemos komitetuose, ECB valdančiojoje taryboje. G. Šimkui dirbant tarnybos direktoriumi, pradėta vykdyti bankų pertvarkymo institucijos veikla. Jam vadovaujant tarnybai ypač daug dėmesio buvo skiriama ekonomikos stebėsenai ir ją atliekančių ekonomistų darbo organizavimui. Sustiprinta tiriamoji veikla. Suaktyvinta Lietuvos banko specialistų sukauptų ekonominių žinių, rengiamų įžvalgų ir analitinės medžiagos sklaida visuomenei, aktuali informacija teikiama kitoms institucijoms. Šia kryptimi šalies centrinis bankas plečia savo veiklą kaip ekonomikos ir finansų kompetencijos centras, o tai vienas iš svarbių Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos ir jos vadovo asmeniškai pastarųjų metų darbų, kuris duoda rezultatų. Lietuvos banko ekspertai, nagrinėdami esmines šalies problemas, viešai išsakydami savo vertinimus ir pasiūlymus, aktyviai prisidėjo prie įgyvendintų mokesčių ir pensijų sistemų, kredito unijų sektoriaus pertvarkų, operatyviai siūlė kovos su COVID-19 pasekmėmis priemones.

Lietuvos banke G. Šimkus pradėjo dirbti 2002 m. tuomečio Kredito įstaigų priežiūros departamento Bankų finansinės veiklos vertinimo skyriaus ekonomistu. Po kelerių metų jis tapo Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininko pavaduotoju. Eidamas šias pareigas, jis pasižymėjo kaip pirmųjų Lietuvos banko Finansinio stabilumo apžvalgų iniciatorius ir autorius, pradėjo išankstinio perspėjimo ir finansinio stabilumo rodiklių skaičiavimą ir vertinimą. 

2010–2012 m. G. Šimkus dirbo ECB Finansinio stabilumo direktorate finansinio stabilumo ekspertu. Čia jis pagrindinį dėmesį skyrė euro zonos bankų ir draudimo įmonių finansinio stabilumo analizei ir testavimui nepalankiausiomis sąlygomis. 

Po poros metų darbo Frankfurte prie Maino G. Šimkus buvo pakviestas grįžti į Lietuvos banką ir vadovauti pertvarkius organizaciją sukurtos Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos naujam padaliniui – Finansinio stabilumo departamentui. Būtent šis departamentas buvo atsakingas už Lietuvos banko makroprudencinės politikos funkcijų įgyvendinimą, kai Lietuvos Respublikos Seimas šalies centriniam bankui suteikė šį naują mandatą. 2014 m. G. Šimkus tapo Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi. 

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete G. Šimkus yra įgijęs ekonomikos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius.

Lietuvos banko valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du Valdybos nariai. Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi, Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis, Valdybos narys Marius Jurgilas. Gediminas Šimkus Valdyboje dirbs nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Pagal Lietuvos banko įstatymą Valdybos pirmininko pavaduotojus ir Valdybos narius šešeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.