Lietuvos bankas
2012-08-02

Lietuvos bankas patvirtino Bankų vidaus valdymo bendruosius nuostatus. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti, kad banko organizacinė struktūra ir vidaus valdymas būtų veiksmingi, grindžiami ilgalaike banko veiklos strategija, atitiktų banko veiklos pobūdį. Teisės aktu taip tat siekiama stiprinti bankų valdymo organų atsakomybę už patikimą ir saugią banko veiklą, tinkamą rizikos valdymą ir savikontrolę.

„Tinkamas rizikos valdymas yra absoliutus prioritetas, tačiau iki šiol nebuvo teisės akto, kur vienoje vietoje būtų sistemiškai išdėstyta, kas ir už ką banke turi būti atsakingas. Nuostatai aiškiai reglamentuos banko valdymo organų atsakomybę už tinkamą banko veiklos ir su ja susijusios rizikos valdymo organizavimą. Be to, pagal naująjį dokumentą bus reikalaujama ne tik asmeninės, bet ir kolegialios valdybos ir kitų valdymo organų narių atsakomybės už patikimą banko veiklą“, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pasak jo, atsižvelgiant į Bankų vidaus valdymo bendruosius nuostatus, atsakomybės ir pareigų pasidalijimas valdant riziką bei kitus procesus turės būti įtvirtintas kiekvieno banko vidaus dokumentuose.

Viena iš bankų laukiančių naujovių – periodiškas (ne rečiau kaip kartą per metus) banko vidaus valdymo sistemos veiksmingumo vertinimas Bankų valdymo organai privalės užtikrinti aiškų tokio vertinimo reglamentavimą ir sklandų paties vertinimo vykdymą.

Informaciją apie vidaus valdymo sistemos veiksmingumo vertinimo rezultatus ir parengtą veiksmų planą dėl vidaus valdymo sistemos tobulinimo bankai privalės kiekvienais metais pateikti priežiūros institucijai – Lietuvos bankui.

Bankų vidaus valdymo bendruosiuose nuostatuose taip pat numatyta, kad bankų valdymo organai privalės užtikrinti banko veiklos etikos ir profesinių standartų sukūrimą ir įgyvendinimą. Nustatyti aiškūs reikalavimai, kaip valdyti galimus interesų konfliktus, rekomenduojama sukurti interesų deklaravimo sistemą.

Bankų valdymo organai bus atsakingi ir už finansinės grupės vidaus valdymą – reikalaujama, kad finansinės grupės organizacinė struktūra ir vidaus valdymo sistema remtųsi vienodais principais ir reikalavimais.