Lietuvos bankas
2023-03-27
11

2023 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 105,7 mln. Eur, arba 0,3 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 9,5 %). Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 181,5 mln. Eur, arba 1,7 proc., o namų ūkių3 jie padidėjo 103,1 mln. Eur, arba 0,5 proc. (jų metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 12,4 % ir 5,0 %). Finansų sektoriaus4 indėliai vasario mėn. sumažėjo 32,2 mln., o valdžios sektoriaus jie padidėjo 4,9 mln. – iki atitinkamai 962,5 mln. ir 4,5 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. vasario pabaigoje sudarė atitinkamai 10,2 mlrd. ir 21,1 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 214,6 mln. ir 34,4 mln. – iki atitinkamai 9,5 mlrd. ir 17,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 37,2 mln. Eur, arba 0,1 proc. (metinis augimo tempas sudarė 11,3 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams per mėnesį padidėjo 53,8 mln. Eur, arba 0,4 proc., o ne finansų bendrovėms jos sumažėjo 7,2 mln. Eur, arba 0,1 proc. (paskolų šiems sektoriams metinis augimo tempas buvo vienodas – 10,1 %). Paskolos valdžios ir finansų sektoriams sumažėjo atitinkamai 8,0 mln. ir 1,5 mln. Eur. 2023 m. vasario pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,7 mlrd., 10,0 mlrd., 337,2 mln. ir 2,0 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 44,4 mln., 5,2 mln. ir 4,2 mln. Eur – iki atitinkamai 11,5 mlrd., 941,9 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,27 proc. punkto – iki 6,09 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,27 ir 0,08, o paskolų kitiems tikslams jos sumažėjo 0,12 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. vasario mėn. sudarė atitinkamai 4,87, 8,98 ir 7,74 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių indėliai kredito įstaigose vasario mėn. padidėjo 0,5 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių indėliai kredito įstaigose vasario mėn. padidėjo 0,5 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų namų ūkių indėliai kredito įstaigose vasario mėn. padidėjo 0,5 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų namų ūkių indėliai kredito įstaigose vasario mėn. padidėjo 0,5 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (142 KB download icon)