Lietuvos bankas
2024-01-02
11

2023 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 550,2 mln. Eur, arba 1,5 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 6,4 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai išaugo atitinkamai 222,4 mln. ir 103,6 mln. Eur, arba 2,1 ir 0,5 proc. (šių sektorių metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 7,9 ir 5,5 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,8 mlrd. ir 21,8 mlrd. Eur. Lapkričio mėn. valdžios ir finansų3 sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 183,0 mln. ir 41,2 mln. Eur – atitinkamai iki 4,8 mlrd. ir 1,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. lapkričio mėn. padidėjo 1,5 proc.

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 163,6 mln. Eur, arba 1,9 proc., o namų ūkių jie sumažėjo 143,0 mln. Eur, arba 0,9 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 8,8 mlrd. ir 15,2 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 241,8 mln. ir 57,1 mln. Eur, arba 3,9 ir 3,1 proc. Šių sektorių sutarto termino indėlių likučiai sudarė atitinkamai 6,4 mlrd. ir 1,9 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį šiek tiek sumažėjo – 1,0 mln. Eur (metinis augimo tempas buvo 2,9 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams išaugo 45,0 mln. Eur, arba 0,3 proc., o ne finansų bendrovėms sumažėjo 61,8 mln., arba 0,6 proc. (metiniai augimo tempai sudarė 6,8 ir 3,4 %). Paskolos valdžios ir finansų sektoriams padidėjo atitinkamai 12,5 mln. ir 3,3 mln. Eur. 2023 m. lapkričio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,5 mlrd., 10,5 mlrd., 358,8 mln. ir 1,5 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. lapkričio mėn. padidėjo 1,5 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį išaugo atitinkamai 43,4 mln. ir 12,3 mln. Eur, arba 0,4 ir 1,1 proc., o kitiems tikslamssumažėjo 10,6 mln. Eur, arba 0,8 proc. Šių paskolų likučiai lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 12,1 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,5, 18,8 ir 0,6 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. lapkričio mėn. padidėjo 1,5 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį pakilo 0,28 proc. punkto – iki 7,1 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,04 ir 0,11, o kitiems tikslams jos padidėjo 2,3 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 5,85, 9,64 ir 8,31 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. lapkričio mėn. padidėjo 1,5 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,44 proc. punkto – iki 3,87 proc. Visų terminų (iki 1 mėn., nuo 1 iki 6 mėn., nuo 6 mėn. iki 1 m., nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m.) indėlių palūkanų normos pakilo: atitinkamai 0,72, 0,17, 0,19, 0,35 ir 0,10 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 1,28, 3,10, 3,91, 4,33 ir 4,22 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. lapkričio mėn. padidėjo 1,5 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (120.7 KB download icon)