Lietuvos bankas
2024-01-26
11

2023 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 1,2 mlrd. Eur, arba 3,1 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 4,4 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai išaugo atitinkamai 1,1 mlrd. ir 228,8 mln. Eur, arba 6,1 ir 1,1 proc. (šių sektorių metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 5,0 ir 2,1 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 22,9 mlrd. ir 11,0 mlrd. Eur. Gruodžio mėn. finansų sektoriaus3 indėliai padidėjo 34,8 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 1,1 mlrd., o valdžios sektoriaus sumažėjo 184,5 mln. ir sudarė 4,6 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. gruodžio mėn. padidėjo 3,1 proc.

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 895,1 mln. ir 223,3 mln. Eur, arba 5,9 ir 2,5 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 16,1 mlrd. ir 9,0 mlrd. Eur. Namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 195,5 mln. Eur, arba 3,9 proc., o likutis sudarė 6,6 mlrd. Eur. Ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai padidėjo labai nedaug – 0,1 mln. ir likutis sudarė 1,9 mlrd. Eur. Šių indėlių metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 88,0 ir 436,9 proc.;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo – 218,0 mln. Eur, arba 0,8 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,2 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams išaugo atitinkamai 148,5 mln. ir 30,6 mln. Eur, arba 1,4 ir 0,2 proc. (metiniai augimo tempai sudarė 4,3 ir 6,7 %). Paskolos valdžios ir finansų sektoriams padidėjo atitinkamai 24,1 mln. ir 14,8 mln. Eur. 2023 m. gruodžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,7 mlrd. 14,5 mlrd., 383,0 mln. ir 1,5 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. gruodžio mėn. padidėjo 3,1 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį išaugo 48,7 mln. Eur, arba 0,4 proc., o vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 5,8 mln. ir 12,2 mln. Eur, arba 0,5 ir 0,9 proc. Šių paskolų likučiai gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 12,1 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,1, 19,5 ir 2,6 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. gruodžio mėn. padidėjo 3,1 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,28, proc. punkto – iki 6,82 proc. Per metus šios palūkanos pakilo 1,64 proc. punkto. Paskolų būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,22 ir 0,35, o vartojimui jos padidėjo 0,06 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 5,63, 7,96 ir 9,70 proc. (per metus pakilo atitinkamai 1,51, 1,68 ir 0,47 proc. p.) (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. gruodžio mėn. padidėjo 3,1 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį sumažėjo 0,14 proc. punkto – iki 3,53 proc., tačiau per metus šios palūkanos pakilo 2,52 proc. punkto. Sutarto termino indėlių iki 1 mėn. palūkanų normos išaugo 0,58 proc. punkto, indėlių nuo 1 iki 6 mėn., nuo 6 mėn. iki 1 m. ir nuo 1 iki 2 m. palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,13, 0,15 ir 0,06 proc. punkto. Sutarto termino indėlių nuo 2 m. palūkanų normos pakilo 0,06 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 1,86, 2,97, 3,76, 4,13 ir 4,28 proc. (per metus pakilo atitinkamai 1,85, 2,72, 2,7, 2,36 ir 1,65 proc. punkto) (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai per 2023 m. gruodžio mėn. padidėjo 3,1 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (114.4 KB download icon)