Lietuvos bankas
2023-01-27
11

2022 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. gruodžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 1,9 mlrd. Eur, arba 5,2 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 9,9 %). Namų ūkių3 ir ne finansų bendrovių indėliai padidėjo atitinkamai 945,7 mln. ir 940,4 mln. Eur, arba atitinkamai 4,6 ir 9,4 proc. (jų metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 3,6 ir 15,0 %). Finansų sektoriaus4 indėliai gruodžio mėn. padidėjo 52,2 mln., o valdžios sektoriaus jie sumažėjo 68,4 mln. – iki atitinkamai 1,0 mlrd. ir 4,3 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. gruodžio pabaigoje sudarė atitinkamai 11,0 mlrd. ir 21,6 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 910,5 mln. ir 908,1 mln. – iki atitinkamai 10,5 mlrd. ir 17,9 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 212,9 mln. Eur, arba 0,8 proc. (metinis augimo tempas sudarė 15,3 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo atitinkamai 114,0 mln. ir 63,4 mln., arba atitinkamai 0,8 ir 0,6 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 11,6 ir 18,1 %). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams padidėjo atitinkamai 18,1 mln. ir 17,4 mln. Eur. 2022 m. gruodžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,7 mlrd., 10,3 mlrd., 2,0 mlrd. ir 352,4 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 154,6 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 7,9 mln. ir 32,7 mln. – iki atitinkamai 11,5 mlrd., 919,2 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,15 proc. punkto – iki 5,46 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,25 ir 0,12, o paskolų kitiems tikslams jos sumažėjo 0,53 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 4,34, 9,17 ir 6,63 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose 2022 m. gruodžio mėn. padidėjo 5,2 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose 2022 m. gruodžio mėn. padidėjo 5,2 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose 2022 m. gruodžio mėn. padidėjo 5,2 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose 2022 m. gruodžio mėn. padidėjo 5,2 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (111.9 KB download icon)