Lietuvos bankas
2023-11-28
11

2023 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 486,6 mln. Eur, arba 1,3 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 5,7 %). Namų ūkių indėliai padidėjo 152,8 mln. Eur, arba 0,7 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 15,7 mln. Eur, arba 0,2 proc. (šių sektorių metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 5,0 ir 7,9 %). Namų ūkių ir finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 21,7 mlrd. ir 10,6 mlrd. Eur. Spalio mėn. valdžios ir finansų3 sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 209,7 mln. ir 139,8 mln. Eur – atitinkamai iki 4,6 mlrd. ir 985,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai toliau didėja: per spalio mėn. – 3,5 proc.

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 86,5 mln. ir 53,8 mln. Eur, arba 1,0 ir 0,4 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 8,6 mlrd. ir 15,4 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 208,7 mln. ir 70,5 mln. Eur, arba 3,5 ir 4,0 proc. Šių sektorių sutarto termino indėlių likučiai sudarė atitinkamai 6,2 mlrd. ir 1,8 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 154,7 mln. Eur, arba 0,6 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,4 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams išaugo atitinkamai 86,9 mln. ir 64,7 mln. Eur, arba 0,8 ir 0,5 proc. (metiniai augimo tempai sudarė 4,3 ir 7,1 %). Paskolos valdžios sektoriui padidėjo 4,2 mln., o finansų sektoriui sumažėjo 1,1 mln. Eur. 2023 m. spalio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,6 mlrd., 14,4 mlrd., 346,3 mln. ir 1,5 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai toliau didėja: per spalio mėn. – 3,5 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 47,3 mln., 13,3 mln. ir 4,1 mln. Eur, arba 0,4, 1,3 ir 0,3 proc., – iki 12,0 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.). Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui metinis augimo tempas buvo atitinkamai 7,0 ir 18,7, o paskolos kitiems tikslams per metus sumažėjo 0,3 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai toliau didėja: per spalio mėn. – 3,5 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,11 proc. punkto – iki 6,82 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,09 ir 0,10, o kitiems tikslams jos sumažėjo 1,52 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. spalio mėn. sudarė atitinkamai 5,89, 9,75 ir 6,01 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai toliau didėja: per spalio mėn. – 3,5 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį sumažėjo 0,03 proc. punkto – iki 3,42 proc. Indėlių iki 1 mėn. ir nuo 1 iki 6 mėn. palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,06 ir 0,10 proc. punkto. Indėlių nuo 6 mėn. iki 1 m. palūkanų normos nesikeitė, o indėlių nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m. kilo atitinkamai 0,12 ir 0,28 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. spalio mėn. sudarė atitinkamai 0,56, 2,92, 3,72, 3,98 ir 4,12 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai toliau didėja: per spalio mėn. – 3,5 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (112.6 KB download icon)