Lietuvos bankas
2022-02-25
11

2022 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 472,9 mln. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams2 išaugo atitinkamai 299,6 mln. ir 197,2 mln., o finansų3 ir valdžios sektoriams jos sumažėjo atitinkamai 18,7 mln. ir 5,2 mln. Eur. 2022 m. sausio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,0 mlrd., 12,5 mlrd., 1,5 mlrd. ir 356,4 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams vartojimui, būstui įsigyti ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 92,5 mln., 85,0 mln. ir 19,7 mln.– iki atitinkamai 867,8 mln., 10,3 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 522,6 mln. Eur. Namų ūkių, ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 513,9 mln., 152,6 mln. ir 10,9 mln., o valdžios sektoriaus jie padidėjo 154,8 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2022 m. sausio pabaigoje sudarė atitinkamai 20,4 mlrd., 9,4 mlrd., 982,5 mln. ir 3,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 594,2 mln. ir 150,1 mln. – iki atitinkamai 16,5 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,05 proc. punkto – iki 3,21 proc. Paskolų vartojimui ir būstui įsigyti palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,70 ir 0,01, o kitiems tikslams jos sumažėjo 0,99 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 8,42, 2,05 ir 4,49 proc. (žr. 4 pav.).

Nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose padidėjo 8,8 mlrd. Eur: namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 5,3 mlrd., 2,8 mlrd., 547,9 mln. ir 189,8 mln. Eur. Tuo pačiu metu kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 2,4 mlrd. Eur: namų ūkiams, finansų sektoriui, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui jos padidėjo atitinkamai 2,0 mlrd., 355,2 mln., 83,7 mln. ir 3,0 mln. Eur.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams didėja sparčiau, o Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose – lėčiau: paskolos ir indėliai padidėjo atitinkamai 2,7 mlrd. ir 1,4 mlrd. Eur.

Pastaba. 2022 m. sausio mėn. į Statistinį Lietuvos PFĮ sąrašą buvo įtrauktos elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ), kurių pagrindinė veikla yra elektroninių pinigų leidimas. Dėl tokių EPĮ perklasifikavimo iš finansinių pagalbininkų (S.126) ir ne finansų bendrovių (S.11) į indėlių bendrovių, išskyrus centrinį banką, sektorių (S.122) 3,1 mlrd. Eur padidėjo PFĮ indėliai PFĮ sektoriaus balanse, daugiausia Lietuvos banko balanse, ir atitinkamai sumažėjo kitų rezidentų sektorių indėliai. EPĮ balanso duomenys bus įtraukti į PFĮ balanso statistikos duomenis skelbiant 2022 m. birželio mėn. duomenis, kartu bus perskaičiuoti istoriniai duomenys.

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams padidėjo 496,8 mln. Eur
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams padidėjo 496,8 mln. Eur
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams padidėjo 496,8 mln. Eur
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos kredito įstaigų paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams padidėjo 496,8 mln. Eur

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.  

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (115.7 KB download icon)