Lietuvos bankas
2022-04-29
11

2022 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 345,6 mln. Eur, arba 1,5 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 15,6 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams3 per mėnesį išaugo atitinkamai 121,0 mln. ir 101,2 mln. Eur, arba 1,3 ir 0,8 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 16,7 ir 11,6 %), paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 133,2 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 9,8 mln. Eur. 2022 m. kovo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,3 mlrd., 12,6 mlrd., 1,6 mlrd. ir 339,7 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 128,5 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 11,9 mln. ir 15,3 mln. – iki atitinkamai 10,5 mlrd., 813,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 203,9 mln. Eur, arba 0,6 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,2 %). Ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį padidėjo 167,3 mln., arba 1,9 proc., o metinis augimo tempas buvo neigiamas (–2,6 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį sumažėjo 169,1 mln. Eur, arba 0,8 proc., o metinis augimo tempas buvo teigiamas (7,1 %). Valdžios sektoriaus indėliai padidėjo 255,2 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 49,5 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai 2022 m. kovo pabaigoje sudarė atitinkamai 9,2 mlrd., 19,9 mlrd., 3,5 mlrd. ir 1,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 166,8 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 70,7 mln. – iki atitinkamai 8,9 mlrd. ir 16,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį sumažėjo 0,01 proc. punkto – iki 3,36 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo 0,02, o vartojimui ir kitiems tikslams jos padidėjo atitinkamai 0,05 ir 0,36 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. kovo mėn. sudarė atitinkamai 2,02, 8,73 ir 5,31 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams kovo mėn. padidėjo 1,5 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams kovo mėn. padidėjo 1,5 proc.
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams kovo mėn. padidėjo 1,5 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams kovo mėn. padidėjo 1,5 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutartis, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.8 KB download icon)