Lietuvos bankas
2014-05-21

Nustatyti papildomi reikalavimai kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdymo įmonėms; pakeistos taisyklės, reglamentuojančios atitikties funkciją; moneta, skirta Oršos mūšio 500 metų sukakčiai, bus išleista 2014 m. rugsėjo 8 d.

Nustatyti papildomi reikalavimai kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdymo įmonėms

Lietuvos banko valdyba apibrėžė naujus reikalavimus kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdymo įmonėms. Jiems nustatyti papildomi informacijos apie indeksą sekančius kolektyvinio investavimo subjektus ir biržoje prekiaujamus fondus pateikimo investuotojams reikalavimai ir tvarka, papildomi reikalavimai kolektyvinio investavimo subjektams, sudarantiems sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių ir taikantiems portfelio efektyvaus valdymo metodus, papildomi kriterijai ir finansinių indeksų, į kuriuos investuoja kolektyvinio investavimo subjektai, reikalavimai, kiti panašaus pobūdžio reikalavimai.

Siekiant sudaryti rinkos dalyviams galimybes tinkamai pasirengti naujų reikalavimų įgyvendinimui, nutarta, kad jie įsigalios nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdymo įmonių veiklos aplinka keičiama atsižvelgiant į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ang. ESMA) priimtas Gaires kompetentingoms institucijoms ir suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonėms dėl biržoje prekiaujamų fondų ir kitų su suderintaisiais kolektyvinio investavimo subjektais susijusių klausimų Nr. ESMA/2012/832.

Pakeistos taisyklės, reglamentuojančios atitikties funkciją

Lietuvos banko valdyba priėmė teisės aktų, reglamentuojančių atitikties funkcijos vykdymą finansų maklerio įmonėse (įskaitant licencijuotas kredito įstaigas, teikiančias investicines paslaugas), valdymo įmonėse ir investicinėse bendrovėse, pakeitimus. Pakeistos Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės, Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklės, Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklės.

Atitikties funkcijafinansų rinkos dalyvio funkcija, apimanti atitikties rizikos identifikavimą, vertinimą, stebėseną ir su tuo susijusį konsultavimą bei ataskaitų teikimą.

Pakeitimais siekiama, kad teisės aktai, reglamentuojantys atitikties funkcijos vykdymą finansų maklerio įmonėse (įskaitant licencijuotas kredito įstaigas, teikiančias investicines paslaugas), valdymo įmonėse ir investicinėse bendrovėse, atitiktų finansinių priemonių rinką reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus. Be to, aiškiau apibrėžtos vidaus kontrolės ir atitikties funkcijos sąvokos. Taip pat nustatyti išsamesni ir aiškesni atitikties funkcijos įgyvendinimo reikalavimai, perkeliant 2012 m. birželio 25 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ang. ESMA) Gairių dėl tam tikrų atitikties funkcijai nustatytų reikalavimų aspektų (ESMA/2012/388) nuostatas.

Pakeitimai įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.

Moneta, skirta Oršos mūšio 500 metų sukakčiai, bus išleista 2014 m. rugsėjo 8 d.

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Oršos mūšio 500 metų sukakčiai, etaloną. Nutarta paskelbti šią monetą mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2014 m. rugsėjo 8 d.

Monetos grafinį projektą sukūrė Rolandas Rimkūnas, gipsinį modelį atliko Giedrius Paulauskis. Etaloną pagamino UAB Lietuvos monetų kalykla.