Lietuvos bankas
2013-03-29

Lietuvos bankas į valstybės biudžetą perves 20,7 mln. Lt; pinigų plovimo prevencijos reikalavimai bus taikomi draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių padaliniams užsienyje

Lietuvos bankas į valstybės biudžetą perves 20,7 mln. Lt

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2012 metų Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinį ir nutarė visą Lietuvos banko 2012 metų pelną – 20 666 921 Lt – pervesti į valstybės biudžetą.

Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 % apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio. 2010 metais Lietuvos bankas uždirbo 90,49 mln. Lt pelno, 2011 metais – 128,04 mln. Lt pelno. Atitinkamai 70 % trejų metų pelno vidurkio sudaro 55,8 mln. Lt. Faktiniam 2012 m. pelnui esant mažesniam, nuspręsta jį visą pervesti į biudžetą.

2012 m. pelno pokyčiams daugiausia įtakos turėjo praėjusiais metais pasaulinėse rinkose vyravusios itin žemos palūkanos saugiomis laikomoms investicijoms. Tai veikė palūkanų pajamas iš Lietuvos banko valdomų užsienio atsargų. Be to, pelną tiesiogiai mažino ir Lietuvos banko nereikalingu pripažinto nekilnojamojo turto perdavimas valstybės institucijoms.

Lietuvos banko 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. balansas ir tada pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita, reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.

Nepriklausomo auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva” išvadoje Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinama, kad finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Lietuvos banko 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus pagal Lietuvos banko apskaitos principus.

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai bus taikomi draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių padaliniams užsienyje

Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės privalo užtikrinti, kad užsienio valstybėse esantys jų padaliniai ir dukterinės įmonės, kuriose turi daugumą akcijų, savo veikloje laikytųsi priežiūros institucijos patvirtintų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui. Taip nusprendė Lietuvos banko valdyba. Todėl papildytas dokumentas „Draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, skirti nurodymai“. Jį patvirtino buvusi Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 2005 m. kovo 15 d.