Lietuvos bankas
2013-01-30

Nauji reikalavimai kredito unijoms – stiprins veiklos saugumą ir patikimumą; panaikintas UAB „SEB Enskilda“ finansų maklerio įmonės licencijos galiojimas;  patvirtinti Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimai

Nauji reikalavimai kredito unijoms – stiprins veiklos saugumą ir patikimumą

Lietuvos banko valdyba, toliau tobulindama kredito unijų veiklos priežiūrą, patvirtino Kredito unijos veiklos metmenų ir veiklos plano sudarymo reikalavimų aprašą. Šiame apraše nustatyti griežtesni besisteigiančių ir jau veikiančių kredito unijų veiklos metmenų ir veiklos plano turinio reikalavimai.

Vienų metų veiklos metmenys turi būti pateikti Lietuvos bankui, kreipiantis dėl leidimo steigti kredito uniją, o vienų metų veiklos planas – kreipiantis dėl licencijos kredito unijos veiklai išdavimo. Apraše taip pat nustatoma pareiga veikiančioms kredito unijos rengti veiklos planą ne trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui.

Veiklos plane turi būti pateikiami: duomenys apie kredito uniją; veiklos apžvalga; veiklos strategijos kryptys, tikslai ir įgyvendinimo priemonės; verslo aplinkos ir plėtros perspektyvų įvertinimas; planuojamos teikti finansinės paslaugos; finansinis planas; su veikla susijusios rizikos valdymo strategijos ir jos pokyčių apibūdinimas. Kredito unijos bus įpareigotos pakoreguoti arba parengti naują veiklos planą, jei nesilaikys ankstesniame veiklos plane numatytos strategijos.

Lietuvos banko teigimu, laikantis šių reikalavimų parengti veiklos metmenys ir veiklos planas padės įvertinti kredito unijų pajėgumą veikti saugiai ir patikimai.

Dar 2012 m. pradžioje Lietuvos bankas, įvertinęs sparčią kredito unijų plėtrą ir su tuo susijusią riziką, nustatė Kredito unijų veiklos priežiūros tobulinimo kryptis. Atsižvelgiant į jas, buvo patvirtinti griežtesni kvalifikaciniai reikalavimai kredito unijų vadovams, parengta jų egzaminavimo tvarka, unijos įpareigotos viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas. Siekiant, kad, susidarius nepalankioms veiklos sąlygoms, kredito unijos nepatirtų likvidumo problemų, įtvirtintas naujas padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, kuris turėtų veikti kaip tam tikra saugos pagalvė.

2012 m. pabaigoje Lietuvos bankas pakeitė kredito riziką ribojančius normatyvus, pagal kuriuos itin sparčiai augančios kredito unijos privalės laikytis griežtesnių kapitalo, likvidumo ir didžiausios paskolos dydžio vienam skolininkui reikalavimų.

Panaikintas UAB „SEB Enskilda“ finansų maklerio įmonės licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba, atsižvelgusi į UAB „SEB Enskilda“ prašymą, nutarė panaikinti šiai įmonei išduotos finansų maklerio įmonės licencijos galiojimą. 2003 m. kovo 28 d. licenciją minėtai bendrovei buvo išdavusi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija.

 Patvirtinti Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimus. Šie pakeitimai padidina mažmeninės pozicijos, skaičiuojant kapitalo poreikį kredito rizikai padengti, sumą nuo 1 mln. litų iki 1 mln. eurų.

Įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo, 2006 m. lapkričio 9 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas, kuriose, be kitų reikalavimų kapitalui, buvo nustatyti reikalavimai ir bankų mažmeninėms pozicijoms skaičiuojant kapitalo poreikį kredito rizikai padengti. Nors minėtoje direktyvoje vienas iš kriterijų, pripažįstant mažmeninę poziciją, buvo šios pozicijos sumos apribojimas iki 1 mln. eurų, Lietuvos bankas, atsižvelgęs į to meto paskolų rinkos situaciją bei tendencijas ir gavęs Europos Komisijos pritarimą, pritaikė 1 mln. litų sumos apribojimą mažmeninėms pozicijoms.

Tikimasi, kad mažmeninių pozicijų limito padidinimas iki 1 mln. eurų paskatins smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kreditavimą, padės išspręsti duomenų palyginamumo problemą.

Lietuvos banko valdybos nutarimas įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.