Lietuvos bankas
2022-08-31
11

Panaikinta UAB „Alternative Payments“ mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos bankas atliko mokėjimo įstaigos UAB „Alternative Payments“ patikrinimą, kurio metu vertino, kaip ši bendrovė laikėsi teisės aktų reikalavimų, susijusių su mokėjimo įstaigos valdymu ir vidaus kontrole, licencine veikla, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

Patikrinimo metu buvo nustatyti UAB „Alternative Payments“ šiurkštūs ir sistemingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimai, susiję su kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, informacijos patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose tikrinimu, sustiprinto kliento tapatybės nustatymo priemonių taikymu. 

Mokėjimo įstaiga neužtikrino efektyvaus kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos proceso – nenagrinėjo klientų operacijų, sudėtingų, neįprastai didelių sandorių arba tai atliko formaliai, neįsitikindavo, ar turi pakankamai žinių apie klientui būdingą elgseną, kad galėtų tinkamai identifikuoti įtartinas operacijas, neteikė pranešimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Lietuvos bankas jau anksčiau buvo atkreipęs į UAB „Alternative Payments“ dėmesį į jos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesus, susijusius su klientų tapatybės, lėšų kilmės nustatymu ir operacijų stebėsenos įgyvendinimu. Patikrinimo metu nustatyti šios srities pažeidimai rodo, kad mokėjimo įstaiga į Lietuvos banko pastabas neatsižvelgė ir laiku nesiėmė tinkamų veiksmų trūkumams ištaisyti.

Taip pat nustatyta, kad mokėjimo įstaiga neatitiko valdymo sistemos ir organizacinės struktūros reikalavimų – nebuvo tinkamai atskirtos funkcijos, trūko mokėjimo įstaigos veiklai būtinų darbuotojų pareigybių, nebuvo nustatomi ir valdomi interesų konfliktai, fiksuota ir kitų reikšmingų pažeidimų. Rizikos valdymo mechanizmas ir vidaus kontrolės sistema buvo neefektyvūs, rizikos valdymo priemonės nebuvo realiai įgyvendinamos, vidaus audito funkcija kurį laiką iš viso nebuvo vykdoma. Be to, patikrinimo metu nustatyta, kad mokėjimo įstaiga teikė daugiau paslaugų, nei jai leido mokėjimo įstaigos licencija.

Centrinis bankas įvertino, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai yra susiję su esminiais ir reikšmingais mokėjimo įstaigos valdymo, vidaus kontrolės, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Tačiau mokėjimo įstaiga su pažeidimais nesutiko, juos visus neigė. 

Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas atšaukė UAB „Alternative Payments“ licenciją. Tai reiškia, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. bendrovė nebegali teikti jokių finansinių paslaugų ir privalo grąžinti klientams jų lėšas. Atsiskaityti su klientais privalo pati įstaiga ir atskirų Lietuvos banko leidimų tam nereikia. Klientai, kurie laiko savo lėšas šioje bendrovėje esančiose sąskaitose, galės kreiptis į ją dėl pinigų pervedimo į klientų nurodytas asmenines sąskaitas bankuose ar kitose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose. Išsamiau

European Merchant Bank UAB – bauda, įspėjimas ir įpareigojimas
Lietuvos bankas atliko European Merchant Bank UAB tikslinį patikrinimą, vertindamas, kaip šis specializuotas bankas laikosi valdymo ir vidaus kontrolės, nuosavo kapitalo ir likvidumo reikalavimų, kaip valdo kredito riziką. 

Nustatyta, kad European Merchant Bank UAB 2021–2025 m. veiklos plane nenurodė prisiimamos rizikos lygio, į kokius rinkos segmentus, rinkas, klientus orientuojasi, neatnaujino ir nepateikė Lietuvos bankui gaivinimo plano. Tikrinimo laikotarpiu jis nebuvo parengęs informacijos atskleidimo politikos, netinkamai taikė rizikos vertinimo metodiką, neužtikrino, kad patikimai veiktų vidaus kontrolės sistema, nustatyta trūkumų dėl kintamos atlyginimų dalies mokėjimo ir paslaugų pirkimo iš trečiųjų šalių.

Specializuotas bankas netinkamai atliko testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, netiksliai skaičiuodavo likvidumo ir vidaus kapitalo pakankamumo rodiklius, pažeidė didelių pozicijų limito reikalavimą. Banko naudojamas tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelis taip pat neatitiko teisės aktų reikalavimų. 

Priimdamas sprendimus skolinti European Merchant Bank UAB, neužtikrino, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų skolininko kreditingumo vertinimo reikalavimų, kad būtų tinkamai atliekama sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėsena.

Atsižvelgęs į aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė European Merchant Bank UAB įspėjimą, 175 tūkst. Eur baudą, viešą paskelbimą ir iki atskiro sprendimo nurodė taikyti 130 proc. privalomą padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį (įprastas rodiklis – 100 %). Be to, įpareigojo šį finansų rinkos dalyvį iki 2023 m. kovo 31 d. pašalinti visus nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Dalį jų specializuotas bankas jau pašalino.

2022 m. balandžio 1 d. duomenimis, European Merchant Bank UAB užėmė 0,2 proc. Lietuvos bankų sektoriaus rinkos pagal turtą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.