Lietuvos bankas
2012-07-26

Bankas AS „SMP Bank“ įpareigotas pašalinti trūkumus Lietuvos filiale

Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie AS „SMP Bank“ Lietuvos filialo patikrinimo rezultatus. Valdyba įpareigojo Latvijos banką AS „SMP Bank“ iki 2012 m. lapkričio 30 d. pašalinti Lietuvos filialo patikrinimo metu nustatytą teisės akto pažeidimą dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir informuoti apie tai Lietuvos banką.

Patikrinta, ar Lietuvos banko Priežiūros tarnybai AS „SMP Bank“ Lietuvos filialo pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas ir kaip laikytasi reikalavimų dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo. Įvertintas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas. Taip pat domėtasi, kaip filialas užtikrina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų vykdymą. Patikrinimo metu su Lietuvos banko specialistais dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas. Latvijos Respublikos finansų ir kapitalo rinkos komisijos prašymu buvo išanalizuotos AS „SMP Bank“ Lietuvos filiale įdiegtos informacinių technologijų sistemos, jų valdymo ir kontrolės priemonės.

Apie pagrindinius patikrinimo rezultatus ir Lietuvos bankui susirūpinimą keliančias tam tikras veiklos sritis buvo informuota už šio filialo priežiūrą atsakinga Latvijos Respublikos finansų ir kapitalo rinkos komisija ir filialą įsteigęs Latvijos bankas AS „SMP Bank“, o apie patikrinimo rezultatus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūrą atlieka ES valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija, tačiau tai neriboja Lietuvos priežiūros institucijos teisės atlikti jų priežiūrą, atsižvelgiant į ES direktyvų nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Lietuvos bankas yra atsakingas už likvidumo normatyvo vykdymo priežiūrą, stebi šių filialų indėlių koncentraciją, analizuoja finansinius rodiklius, turto ir įsipareigojimų pokyčius, pajamas ir sąnaudas, vidaus kontrolės sistemą. ES valstybės priežiūros institucijos prašymu gali būti tikrinama ir kita informacija.

Bus išduota mokėjimo įstaigos licencija UAB ,,Šilutės modemas“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Šilutės modemas“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

UAB ,,Šilutės modemas“ aptarnauja Šilutės ir Vilkaviškio miestų ir rajonų gyventojus – pensijų ir kitų išmokų gavėjus.

Pagal bendrovės pateiktą informaciją, ji vykdo ir kitą ūkinę veiklą – teikia laidojimo paslaugas.

Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 28 įmonėms.

Panaikinta UAB „Synergy finance“ finansų patarėjo įmonės licencija

Lietuvos banko valdyba panaikino UAB „Synergy finance“ išduotos finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimą. Ta licencija išduota buvusios Vertybinių popierių komisijos, kurios funkcijas perėmė Lietuvos bankas, 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu.

Finansų patarėjo įmonės licencijos UAB „Synergy Finance“ atsisakė, kai šios bendrovės valdymo įmonė neseniai gavo veiklos licenciją, suteikiančią teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Licencija suteikia teisę verstis ir papildoma veikla: valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius ir konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.