Lietuvos bankas
2021-07-01
11

Išleidžiamos naujos monetos, skirtos Jūros šventei, atlikus patikrinimą pažeidimų nenustatyta, toliau galios 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma, kredito unijų atskaitomybės pokyčiai, papildyta mokėjimo įstaigos licencija.

Išleidžiamos naujos monetos, skirtos Jūros šventei

5 eurų sidabro ir 1,50 euro vario ir nikelio lydinio monetos, skirtos Jūros šventei,  į apyvartą bus išleistos 2021 m. liepos 21 d. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba.

PROOF kokybės 5 eurų sidabro monetos tiražas – 2 500 vnt., UNC kokybės 1,50 euro vario ir nikelio lydinio monetos tiražas – 30 000 vnt. Monetų reverso grafinių projektų autorius Rytas Jonas Belevičius, averso – Eglė Ratkutė ir Adelė Žemaitienė. Monetos nukaldintos UAB „Lietuvos monetų kalykla“.

Jūros šventei skirtos monetos tęsia seriją „Tradicinės lietuvių šventės“. Ji pradėta 2017 m. išleidžiant 5 eurų sidabro ir 1,50 euro monetas, skirtas Kaziukui, 2018 m. – Joninėms, 2019 m. – Užgavenėms.

Atlikus patikrinimą pažeidimų nenustatyta

Lietuvos bankas atliko tikslinį patikrinimą, siekdamas įvertinti, ar SEB banko vykdoma veikla atitinka su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjų teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Iš banko pateiktų 50 kredito sutarčių, sudarytų nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 30 d., atsitiktinės atrankos būdu tikrinti buvo pasirinktos 25 kredito sutartys.

Buvo tirta, kaip bankas laikosi teisės aktų reikalavimų dėl kredito gavėjų kreditingumo vertinimo, kredito suteikimo užsienio valiuta, kredito sumos ir įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės santykio, įsipareigojimų pagal kredito sutartis nevykdymo arba netinkamo vykdymo valdymo, kredito sutarties nutraukimo, standartinės informacijos apie kreditą, įpareigojančio pasiūlymo suteikti kreditą pateikimo ir apsvarstymo laikotarpio, netesybų skaičiavimo ir nekilnojamojo turto vertės dalies sumokėjimo nuosavomis lėšomis arba viso kredito grąžinimo bankui. Pažeidimų nebuvo nustatyta.

Toliau galios 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma

Lietuvos banko valdyba nustato 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. Sprendimas nekeisti AKR normos, kuri buvo sumažinta nuo 1 iki 0 proc. nuo 2020 m. balandžio 1 d., priimtas atsižvelgiant į tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos pasekmes Lietuvos ekonomikai ir finansų sistemai, taip pat įvertinus skolinimo ir nekilnojamojo turto rinkų tendencijas, rodančias, kad susiformavusių disbalansų finansų sistemoje nėra ir finansinis ciklas tebėra lėtėjimo fazėje.

Naujausią sprendimą pagrindžianti medžiaga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje. Pagrindinis AKR priemonės tikslas – bankų sektoriui turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu. AKR norma nustatoma kas ketvirtį remiantis išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize.

Kredito unijų atskaitomybės pokyčiai

Lietuvos bankas standartizavo kredito unijų pelno paskirstymo ataskaitą ir patikslino kredito unijų privalomo metinės informacijos atskleidimo visuomenei reikalavimus.
Tai nustatyta Lietuvos banko valdybos papildytuose Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos principuose.

Iki šiol metinė kredito unijų pelno paskirstymo ataskaita nebuvo standartizuota ir kredito unijos informaciją apie pelno paskirstymą Lietuvos bankui teikė įvairiais būdais: el. paštu, paštu arba naudodamos apsikeitimo failais sistemą.
Kredito unijos standartizuotą pelno paskirstymo ataskaitą pirmą kartą Lietuvos bankui teiks 2022 m. per 4 mėn. finansiniams metams pasibaigus, naudodamos ataskaitų priėmimo sistemą. Toks informacijos pateikimo būdas palengvins informacijos surinkimą ir apdorojimą.

Kredito unijos per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos savo ar centrinės kredito unijos, kurios nare yra kredito unija, interneto svetainėje privalės paskelbti visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą, jei buvo atliktas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Pagal šiuo metu galiojančius nuostatus, metinę informaciją visuomenei kredito unijos gali skelbti savo arba kredito unijas vienijančios asociacijos interneto svetainėje. Įvykus kredito unijų sisteminei reformai, pačioms kredito unijoms patogiau ir visuomenei aiškiau, jei informacija bus skelbiama centrinės kredito unijos, kuriai priklauso kredito unija, interneto svetainėje.
Taip pat atsisakyta privalomo auditoriaus išvados skelbimo, nes, vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Kredito unijų įstatymu, reikalavimas atlikti išorės auditą nebetaikomas centrinių kredito unijų narėmis esančioms kredito unijoms. Auditoriaus išvadą kredito unija skelbs visuomenei tik tada, jei bus atliktas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

Papildyta mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba papildė UAB Click2Sell turėtą mokėjimo įstaigos licenciją įstaigos prašymu. 2012 m. birželio 14 d. gauta įstaigos mokėjimo įstaigos licencija leido jai teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas: pinigų perlaidos bei mokėjimo priemonių išleidimas ir gaunamų mokėjimų apdorojimas. Prie tų mokėjimo paslaugų dabar pridėti kredito/debeto pervedimai, mokėjimo inicijavimo paslauga ir sąskaitos informacijos paslauga (SIP) nurodytomis mokėjimo paslaugomis.