Lietuvos bankas
2021-04-01
11

Lietuvos banko valdyba palieka galioti 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą, patvirtino naują duomenų valdymo strategiją, išdavė mokėjimo įstaigos licenciją.

Toliau galios 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma
Lietuvos banko valdyba palieka galioti nuo 2020 m. balandžio 1 d. sumažintą 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. Sprendimas nekeisti AKR normos priimtas atsižvelgiant į reikšmingas neigiamas tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos pasekmes Lietuvos ekonomikai ir finansų sistemai, taip pat įvertinus naujausias skolinimo ir nekilnojamojo turto rinkų tendencijas, rodančias, kad susiformavusių disbalansų finansų sistemoje nėra ir tebėra lėtėjanti finansinio ciklo fazė.

Pakartotinai 2020 m. pabaigoje įvesti suvaržymai apribojo daugelio įmonių veiklą, susitraukė prekių ir paslaugų paklausa. Nors paskolų verslui portfelis toliau mažėja, įmonių likvidumas yra padidėjęs, o prie likvidumo palaikymo reikšmingai prisideda valstybės pagalbos priemonės, taip pat ir pirmąjį ketvirtį vis dar galiojusi paskolų grąžinimo atidėjimo (moratoriumo) galimybė. Vis dėlto tebėra tikėtina, kad priemonėms baigus galioti įmonių bankrotų skaičius išaugs. Jau dabar prastėjanti labiausiai pandemijos paveiktų veiklų (apgyvendinimo, maitinimo, administravimo paslaugų, transporto) įmonių finansinė padėtis neigiamai veikia ir tose veiklose dirbančių namų ūkių sektorių – išaugo nedarbas, sumažėjo dalies gyventojų pajamos. Paliekama galioti 0 proc. AKR norma padės kredito įstaigoms atremti galimų nuostolių iššūkį dėl suprastėjusios įmonių ir gyventojų finansinės padėties, taip pat planuoti tolesnį kredito teikimą.

Naujausią sprendimą pagrindžianti medžiaga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje. Pagrindinis AKR priemonės tikslas – bankų sektoriui turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu. AKR norma nustatoma kas ketvirtį remiantis išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize.

Sprendimą pagrindžianti medžiaga

Duomenų valdymo stiprinimas
Lietuvos bankas, siekdamas pažangos ir didesnio veiklos efektyvumo, stiprins duomenų valdymo brandą organizacijoje ir skatins transformaciją pažangių bei vertę kuriančių duomenų valdymo procesų link.

Gairės, kuriomis bus siekiama vadovautis valdant Lietuvos banko duomenis, numatytos Lietuvos banko valdybos patvirtintoje Duomenų valdysenos politikoje, o priemonės, kaip konkrečiai bus siekiama išsikeltų tikslų – Duomenų valdymo strategijoje. Duomenų valdysenos politikoje įvardyti Lietuvos banko duomenų valdymo principai ir siekiamybė. Joje apibrėžiama, kokiais kriterijais turėtume vadovautis tvarkydami duomenis, kad užtikrintume veiksmingą, vertę kuriančią ir organizacijos tikslus atitinkančią duomenų valdymo praktiką Lietuvos banke.

Naujojoje duomenų valdymo strategijoje detalizuojamos tikslinės kryptys ir priemonės Lietuvos banko duomenų valdymo srityje 2021–2024 m. Strategija siekiama pasinaudoti visų duomenų vertės grandinėje dalyvaujančių šalių sklandžia patirtimi. 

Pažangos bus siekiama centralizuojant procesus ir diegiant pažangias technologines priemones duomenų valdysenos, surinkimo, saugojimo ir analitikos srityse, plečiant duomenų integravimo galimybes ir taip laiku įgalinant priimti duomenimis grįstus sprendimus tiek finansų sektoriaus priežiūros srityje, tiek įgyvendinant makroprudencinę politiką ir užtikrinant visos finansų sistemos stabilumą ir darnią plėtrą. Kartu siekiama mažinti administracinę atskaitingumo naštą duomenų teikėjams ir efektyviau valdyti Lietuvos banko išlaidas.

Išduota mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė ArcaPay, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytą mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas.

Įstaiga ketina plėtoti tik skaitmeninį verslo modelį. Ji numato, kad jos tikslinė rinka bus Europos Sąjungoje įsteigtos mažos ir vidutinės įmonės, kurioms reikalingos valiutos keitimo paslaugos dėl jų veiklos importo ir eksporto sektoriuje.

Įstaigos vienintelė akcininkė yra Jungtinėje Karalystėje įsteigta įmonė ArcaPay Ltd, nuo 2011 m. turinti mokėjimo įstaigos licenciją.