Lietuvos bankas
2021-01-28
11

Daugiau dėmesio kibernetiniam saugumui
Lietuvos bankas skiria daug dėmesio kibernetinio saugumo didinimui. Siekdamas ir toliau stiprinti kompetenciją šioje srityje ir teikdamas jai prioritetą, Lietuvos bankas užsibrėžė pelnyti pažengusio kibernetinio saugumo brandos lygį atitinkančios institucijos vardą. Tą bus siekiama padaryti iki 2024 m., atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko (ECB) nustatytas gaires.

Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintoje Kibernetinio saugumo strategijoje. Joje nustatyta kibernetinio saugumo vizija ir konkretūs jos įgyvendinimo tikslai, uždaviniai bei plėtojimo kryptys.
Įgyvendinant strategiją bus stiprinamas Lietuvos banko kibernetinis saugumas ir atsparumas, gerinama kibernetinių incidentų prevencija, užkardymas ir tyrimas, ugdoma tarnautojų kibernetinio saugumo kultūra ir skatinama inovacijų plėtra. 

Taip pat bus siekiama pašalinti arba kiek įmanoma labiau sumažinti  reikšmingų rizikų kibernetiniam saugumui atsiradimo priežastis ir jų pasireiškimo tikimybes.

Pažengusio kibernetinio saugumo brandos lygis yra nustatytas specialiose 2018 m. ECB paskelbtose Kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčių gairėse (angl. Cyber Resilience Oversight Expectations, CROE).

Strategijos tikslas bus pasiektas įgyvendinus visas CROE metodikoje nurodytas priemones penkiose funkcinėse kibernetinio atsparumo srityse: valdysena ir sąranga; informacinių išteklių valdymas ir kibernetinių grėsmių, pažeidžiamų sričių identifikavimas; banko kibernetinės erdvės apsauga; kibernetinių atakų aptikimas, atsakas ir veiklos atkūrimas bei šių sričių sudedamųjų dalių testavimas, situacijos supratimas ir mokymasis bei tobulėjimas.

Apsvarstyti Revolut Bank priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai
Revolut Bank UAB kapitalizacijos lygis yra pakankamas ir nėra pagrindo daryti išvados, kad per ateinančius 12 mėnesių bankas negalės vykdyti reguliuojamojo kapitalo reikalavimų.

Tokios išvados pateiktos Lietuvos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) ataskaitoje.

Revolut Bank UAB  specializuoto banko licencija suteikta 2018 m. gruodžio 6 d. 

Atliekant SREP, įvertinta Revolut Bank UAB veiklos pradžia, skirta daug dėmesio banko strategijos įgyvendinimui ir vidaus valdymo struktūros funkcionavimui.

Lietuvos banko valdyba, susipažinusi su Revolut Bank UAB  SREP išvadomis, nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 3,2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Nurodyta, kad papildomą kapitalo reikalavimo dydį bankas turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo dalimi ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo dalimi. 

Revolut Bank UAB įpareigotas iki 2021 m. kovo 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos bankui SREP metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą.

Lietuvos bankas, remdamasis atliktu SREP, įvertina, ar bankų sudaryti sandoriai, taikomos taisyklės, strategijos, procesai ir sistemos užtikrina tinkamą bankų rizikos valdymą, ar jų turimų kapitalo ir likvidumo atsargų pakanka prisiimtai (arba veiklos) rizikai padengti.

Atsižvelgdamas į SREP rezultatus, Lietuvos bankas gali nurodyti bankams turėti tam tikrą papildomo kapitalo sumą, taikyti papildomus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Atliktas „Mano bankas“ priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas
AB „Mano bankas“ kapitalizacijos lygis šiuo metu yra pakankamas ir bankui neturėtų kilti keblumų užtikrinant reikalaujamą kapitalo lygį, tačiau ateityje banko finansinės veiklos rezultatas daugiausia priklausys nuo atidėjinių apimties, susijusios su COVID-19 pandemijos sukeltos krizės įtaka, ir operacinių išlaidų dinamikos.

Tai konstatuojama Lietuvos banko atliktame AB „Mano bankas“, veikiančio kaip specializuotas bankas, pirmame priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

SREP metu daugiausia dėmesio skirta banko gebėjimui tinkamai reaguoti į kilusius iššūkius dėl COVID-19 pandemijos, banko atsparumui ir gebėjimui laiku absorbuoti galimą neigiamą poveikį.

Atsižvelgiant į tai, kad bankas kapitalo pakankamumo minimalų reikalavimą vykdo su atsarga, nemokėjo dividendų už  ankstesnių metų veiklos rezultatus, karantinas nespėjo padaryti įtakos banko veiklos rezultatams, o kapitalo bazė auga, banko kapitalizacijos lygis šiuo metu yra pakankamas ir per būsimus 12 mėnesių jis turėtų užtikrinti reguliuojamojo kapitalo reikalavimų vykdymą.

Lietuvos banko valdyba, susipažinusi su SREP išvadomis, AB „Mano bankas“ nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 2,1 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Taip pat bankas įpareigotas iki 2021 m. kovo 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos bankui SREP metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuriame turi būti nurodyti numatytų darbų atlikimo terminai ir už šių darbų atlikimą atsakingi asmenys.

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė PAYMONT, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Tai kredito pervedimai, mokėjimo operacijos pagal suteiktą kredito liniją, mokėjimo priemonių išleidimas ir mokėjimų apdorojimas bei pinigų perlaidos.

Įstaigos 100 proc. akcijų priklauso bendrovei Ronda Holding, a.s. (Čekija). Kadangi tos bendrovės akcininkai yra glaudžiai susiję su Čekija ir jos mokėjimo rinka (šioje šalyje valdo ar turi licencijuotas įmones, prižiūrimas Čekijos centrinio banko), todėl savo veiklą naujoji įstaiga pradžioje ketina sieti su akcininkų jau esamais klientais ir tikisi jų skaičių didinti visoje Europos Sąjungoje.