Lietuvos bankas
2019-02-15
11

Po inspektavimo įspėta Lietuvos centrinė kredito unija
Lietuvos banko valdyba įspėjo Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU) dėl inspektavimo metu jos veikloje nustatytų teisės aktų pažeidimų bei veiklos trūkumų ir įpareigojo juos pašalinti. Buvo tikrinamas LCKU valdymas ir vidaus kontrolė, kredito, likvidumo ir informacinių technologijų naudojimo rizikos valdymas.

Inspektavimo metu fiksuoti teigiami LCKU veiklos pokyčiai po įvykusios kredito unijų sektoriaus pertvarkos, bet tobulintinų dalykų dar yra. Nustatyta trūkumų, susijusių su LCKU organizacine struktūra, vidaus kontrolės procedūromis. Nebuvo užtikrintas reikiamas vidaus informacijos, turinčios įtakos priimant sprendimus, teikimas stebėtojų tarybai, nustatyta trūkumų valdant kredito, likvidumo, operacinę ir saugumo rizikas. LCKU nepasirūpino tinkamu veiklos tęstinumo planu.

Priimdama nutarimą dėl poveikio priemonės, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad LCKU jau yra ištaisiusi didžiąją dalį inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ skirta bauda
Lietuvos banko valdyba, apsvarsčiusi akcinės draudimo bendrovės (ADB) „Compensa Vienna Insurance Group“ inspektavimo rezultatus, skyrė bendrovei 20 000 eurų baudą už teisės aktų pažeidimus ir klaidingos informacijos apie finansinę būklę pateikimą priežiūrai skirtose ir viešai skelbiamose finansinėse ataskaitose.

Apskaičiuodama patronuojamųjų įmonių akcijų vertę, bendrovė nesivadovavo teisės aktų reikalavimais ir tai lėmė gerokai didesnį bendrovės mokumo koeficientą.

Bendrovė nesudarė konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir neparengė konsoliduotojo metinio pranešimo, atskirosiose finansinėse ataskaitose nurodė faktinių aplinkybių neatitinkantį pagrindą, esą leidžiantį nerengti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ įpareigota iki 2019 m. gegužės 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytą Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pažeidimą.

Priimti nutarimai, skirti įgyvendinti keturis įstatymus
Lietuvos banko valdyba priėmė paketą nutarimų, kad būtų įgyvendinti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo pakeitimai ir Pensijų kaupimo įstatymas.

Priimti nutarimai dėl tam tikrų alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų depozitoriumų sąrašo tvarkymo, šiems depozitoriumams (vadovams, akcininkams, nuosavoms lėšoms), investavimo rizikos valdymo politikai taikomų reikalavimų. Pakeista šioje finansų srityje norinčių veikti subjektų licencijavimo ir leidimų suteikimo, informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarka, veiklos organizavimo taisyklės ir kita.

Siekiant suderinti pensijų fondų veiklos teisinį reguliavimą su Pensijų kaupimo įstatymo nuostatomis, priimti nutarimų, reglamentuojančių pensijų fondų informacijos rengimą, lyginamųjų indeksų naudojimą, pensijų fondų jungimą, pakeitimai. Rinkos dalyvių pasiūlymu pakeistos Pensijų fondo taisyklių rengimo, keitimo ir tvirtinimo tvarkos taisyklės.

Išduota mokėjimų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė bendrovei ValorPay, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nustatytas tam tikras mokėjimo paslaugas. Tai debeto operacijos, operacijos naudojantis mokėjimo kortele, kredito pervedimai, mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas, pinigų perlaidos.

Įstaigos akcininkai yra du fiziniai asmenys iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos.