Lietuvos bankas
2017-12-15
  • 17805_59ccf1ba688d961aa80c6d70d32e0419.jpg
     
11

Paysera LT“ įpareigota pakeisti administracijos vadovą; Patvirtinti nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai; GlobalNetint, UAB, ir UAB PanPay Europe išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos; Majestic Financial, UAB, išduota mokėjimo įstaigos licencija

Paysera LT“ įpareigota pakeisti administracijos vadovą

Įvertinusi elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko valdyba nusprendė nušalinti bendrovės administracijos vadovą Kostą Noreiką nuo pareigų.

Sprendimas priimtas tikslinio inspektavimo metu nustačius teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų, iš esmės susijusių su el. pinigų turėtojų lėšų apsauga. Pagal teisės aktus, įstaiga privalėjo klientų lėšas saugoti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių kredito įstaigose, tačiau šis reikalavimas buvo įgyvendintas ne visa apimtimi.  

Be to, inspektavimo metu nustatyta trūkumų atvaizduojant bendrovės finansinius duomenis balansinėje ir pelno (nuostolio) ataskaitose. Inspektoriai nustatė ir kitų trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumu ir rizikos valdymu.

Jau inspektavimo metu „Paysera LT“ dalį veiklos trūkumų pašalino. Ji taip pat ėmėsi veiksmų siekdama, kad lėšų apsauga visiškai atitiktų reikalavimus. Remiantis paskutiniais el. pinigų įstaigos pateiktais duomenimis, visos klientų lėšos yra laikomos kredito įstaigose ir investuotos į saugų ir likvidųjį turtą taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis, bendrovė su atsarga vykdo kapitalo reikalavimus. 

Per 20 dienų nuo Valdybos nutarimo gavimo „Paysera LT“ turės pateikti visų inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo planą ir iki 2018 m. kovo 31 d. juos ištaisyti.

Bendrovei paskyrus naują administracijos vadovą, jo pareiga bus tinkamai užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, garantuoti teisės aktuose numatytą lėšų, gautų už išleistus el. pinigus, apsaugą.

Patvirtinti nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai

Lietuvos banko valdyba patvirtino bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę. Šie dydžiai galios nuo 2018 m. sausio 1 d.  Lyginant 62 m. amžiaus asmenims apskaičiuotus bazinio pensijų anuiteto dydžius su praeitų metų anuiteto dydžiais, matyti, kad pensijų anuiteto dydis sumažėjo 0,53 proc. Sumažėjimą lėmė Lietuvos statistikos departamento atnaujinti gyventojų duomenys nuo 2001 iki 2016 m.

GlobalNetint, UAB, ir UAB PanPay Europe išduotos elektroninių pinigų įstaigos licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė dviem bendrovėms – GlobalNetint, UAB, ir UAB PanPay Europe  – elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme numatytas kai kurias mokėjimo paslaugas.

GlobalNetint, UAB, gali teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas. Tai paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; pinigų perlaidos.

UAB PanPay Europe išduota licencija, be minėtų paslaugų, leidžia teikti ir Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą. Tai mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugas vartotojui teikiančio mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą.

Majestic Financial, UAB, išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė Majestic Financial, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme 5 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

Bendrovė planuoja gavusi mokėjimo įstaigos licenciją siūlyti įvairias finansinėmis technologijomis grįstas mokėjimo paslaugas, iš esmės orientuotas į internetinį verslą.