Lietuvos bankas
2011-12-29

Lietuvos banko 2012 m. biudžetas mažesnis nei 2011 m.

Lietuvos banko 2012 metų biudžetas sudarys 100,58 mln. litų – tai yra 6,3 proc. mažiau nei patvirtintas 2011 metų biudžetas (107,38 mln. litų). Taip šiandien nusprendė Lietuvos banko valdyba.

Mažesnes biudžeto išlaidas labiausiai lėmė mažinamos operacinės išlaidos.

Nuo kitų metų pradžios Lietuvos bankas perims likviduojamų institucijų – Vertybinių popierių komisijos ir Draudimo priežiūros komisijos funkcijas, dalis tų institucijų darbuotojų dirbs naujoje Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje. Kitąmet bankas perims ir dalį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų.

Nepaisant dėl minėtų funkcijų perkėlimo į Lietuvos banką kiek didėsiančio darbuotojų skaičiaus, kitų metų Lietuvos banko biudžete išlaidoms susijusioms su darbo santykiais numatytos 42,39 mln. Lt – 0,4 mln. Lt mažiau nei patvirtinta 2011 m.

Lietuvos banko biudžetas planuojamas atsižvelgiant į poreikius, susijusius su Lietuvos banko įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu bei veikla, ir atsižvelgiant į Lietuvos banko veiklos gairėse suformuluotus prioritetus.

Aptarta banko AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus patikrinimo ataskaita

Lietuvos banko valdyba aptarė banko AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus patikrinimo rezultatus. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui teikiamos finansinės ir priežiūrai skirtos atskaitos sudarytos teisingai, kaip užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, įvertintas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę teikiami laikantis nustatytų reikalavimų. Per patikrinimą nustatyta tam tikrų veiklos trūkumų.

Lietuvos bankas informuos Latvijos banką AS „UniCredit bank“ ir Latvijos finansų priežiūros instituciją apie šio banko Lietuvos skyriaus patikrinimo rezultatus.

Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvoje įsteigtų filialų priežiūrą atlieka ES valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija. Tačiau tai neriboja Lietuvos priežiūros institucijos teisės atlikti jų priežiūrą, atsižvelgiant į ES direktyvų nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Lietuvos bankas atsakingas už likvidumo normatyvo vykdymo priežiūrą, stebi šių filialų indėlių koncentraciją, analizuoja finansinius rodiklius, turto ir įsipareigojimų pokyčius, pajamas ir sąnaudas, vidaus kontrolės mechanizmus. Siekiant įsitikinti Lietuvos bankui pateiktos informacijos apie šių filialų veiklą mūsų valstybėje teisingumu, yra atliekami patikrinimai.

Leista keturioms kredito unijoms padidinti II lygio kapitalą subordinuotomis paskolomis

Lietuvos banko valdyba leido keturioms kredito unijoms įskaityti į unijų II lygio kapitalą šešerių metų trukmės subordinuotąsias paskolas, gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos. Iš jos Kauno arkivyskupijos kredito unija pasiskolino 150 tūkst. Lt, kredito unija „Germanto lobis“ (Telšiai) – 500 tūkst. Lt, Pasvalio ir Ignalinos kredito unijos – po 600 tūkst. Lt.

Minėtos kredito unijos subordinuotąsias paskolas paėmė siekdamas užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

Patvirtintas Pranešimas Seimui

Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. Dokumente pateikta informacija apie tarptautinę ir šalies makroekonominę raidą, nagrinėjamos centrinio banko vykdomos funkcijos.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. Pranešimas artimiausiu metu bus paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pakeistos pinigų finansinių institucijų balanso ir kolektyvinio investavimo subjektų statistinės atskaitomybės bendrosios nuostatos

Atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko (ECB) reglamentu pakeistą pinigų rinkos fondų apibrėžtį, Lietuvos banko valdyba pakeitė pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės ir kolektyvinio investavimo subjektų statistinės atskaitomybės bendrąsias nuostatas. Dėl šių pakeitimų kolektyvinio investavimo subjektų statistinės atskaitomybės našta nesikeičia.

ECB nustatė naujus pinigų rinkos fondų indentifikavimo kriterijus statistikos tikslais, kad jie būtų suderinti su tais indentifikavimo kriterijais, kurie, kaip tikimasi, bus taikomi priežiūros tikslais.

Neprieštaravo AB ,,Citadele“ bankas Klaipėdos filialo valdytojos paskyrimui

AB ,,Citadele“ bankas informavo, kad banko Klaipėdos filialo valdytoja paskirta Jurgita Šimanskienė. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.