Lietuvos bankas
2011-09-29

Licencijoje įrašys naują banko pavadinimą AB DNB bankas

Lietuvos banko valdyba leido AB DnB NORD bankui įregistruoti banko įstatų nuostatų, susijusių su banko pavadinimu ir stebėtojų tarybos kompetencija, pakeitimus, patvirtintus 2011 m. rugsėjo 19 d. vienintelio banko akcininko – Norvegijos banko DnB NOR Bank ASA sprendimu.

Taip pat Valdyba nutarė pakeisti AB DnB NORD bankui 1993 m. rugsėjo 13 d. išduotą banko licenciją į banko licenciją, kurioje nurodytas naujas banko pavadinimas – AB DNB bankas. Šis nutarimas įsigalios nuo AB DnB NORD banko įstatų pakeitimų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

AB DnB NORD bankas informavo Lietuvos banką, jog įstatų nuostatos, susijusios su banko pavadinimu, keičiamos dėl to, kad yra keičiami pavadinimai visoje DnB NOR Bank ASA grupėje. Banko teigimu, priimtus sprendimus planuojama įgyvendinti iki 2011 m. lapkričio 11 dienos.

Kiti banko įstatų pakeitimai padaryti, siekiant suderinti įstatų nuostatas su galiojančiais teisės aktais.

Bankui leista grąžinti subordinuotąsias paskolas

Lietuvos banko valdyba leido AB DnB NORD bankui grąžinti anksčiau sutartyse numatytų terminų 1998 m., 2003-2008 m. gautas devynias subordinuotas paskolas. Leidimas duotas atsižvelgiant į tai, kad banko atsargos kapitalas bus didinamas didesne suma nei į banko kapitalą įskaitoma subordinuotųjų paskolų suma ir tai neturės neigiamos įtakos banko kapitalizacijai.

Visų subordinuotųjų paskolų suma sudaro 402,3 mln. Lt, tačiau į AB DnB NORD banko antrojo lygio kapitalą pagal galiojančią tvarką įskaitoma mažesnė suma – 269,2 mln. Lt. Ateityje į kapitalą įskaitoma subordinuotųjų paskolų suma tik mažėtų, nes artėtų paskolų grąžinimo terminai. Subordinuotųjų paskolų sutarčių nutraukimas bankui leis sumažinti skolinimosi kaštus.

Valdybos posėdyje pažymėta, kad bankas ketina padidinti atsargos kapitalą 364,3 mln. Lt, o tik po to grąžinti subordinuotąsias paskolas. Padidinus atsargos kapitalą bei grąžinus subordinuotąsias paskolas, banko kapitalas padidėtų 95,1 mln. Lt, o kapitalo pakankamumo rodiklis – 1,14 proc. punkto. Banko skaičiavimais, grąžinus subordinuotąsias paskolas ir padidinus atsargos kapitalą, banko kapitalo pakankamumas 2011 metų pabaigoje siektų 13,5 proc. (banko grupės – 15 proc.), negrąžinus subordinuotųjų paskolų ir nepadidinus atsargos kapitalo – 12,36 proc. (grupės – 13,86 proc.).

UAB ,,Bitė Lietuva“ gaus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Bitė Lietuva“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą. Tai mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

Be telekomunikacijų paslaugų teikimo, kuri yra pagrindinė bendrovės veikla, UAB ,,Bitė Lietuva“ teikia mokėjimo paslaugą ir savo klientams sudaro galimybes apmokėti už automobilių parkavimo paslaugas, suteikti paramą ir labdarą (aukų surinkimas, kai klientai skambina nurodytais numeriais ir rašo žinutes trumpaisiais didesnio tarifo paramos ir labdaros numeriais, bei surinktų aukų perdavimas tokių akcijų organizatoriams), apmokėti spausdintų (ne skaitmeninių) žurnalų ir spaudos leidinių prenumeratą (žurnalų ir spaudos leidinių prenumeratos mokesčių telekomunikacijų galiniu įrenginiu surinkimas ir pervedimas leidėjams).

Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 17 įmonių.

Pakeistos Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos ir su jomis susiję dokumentai

Lietuvos banko valdyba pakeitė Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujus Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimus. Todėl pakeisti ir dar trys dokumentai: Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrosios nuostatos, Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrosios nuostatos ir Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimai. Šiuos klausimus reglamentuojančios ES direktyvos turi būti įgyvendintos iki šių metų pabaigos, todėl Valdyba nutarė, kad nauji reikalavimai, nurodyti nutarimuose, įsigalioja 2011 m. gruodžio 31d.

Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosiose nuostatose patikslinti ir sugriežtinti kai kurie reikalavimai, taikomi pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams, kurių pagalba sandorio iniciatorius užsitikrina finansavimą kapitalo rinkose, transformuodamas savo valdomą turtą arba gautinas pajamas į vertybinius popierius, už kuriuos gautos piniginės lėšos gali būti panaudojamos naujiems sandoriams finansuoti.

Iki šiol, skaičiuojant kapitalo, reikalingo specifinei skolos finansinių priemonių (palūkanų normos) rizikai padengti, poreikį, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos banko prekybos knygoje nebuvo vertinamos. Dabar bus vertinama taikant joms 8 proc. rizikos koeficientą. Šis vertinimas bus atliekamas ne pozicijų suskirstymo į finansinį pajėgumą parodančias grupes taikant atitinkamą rizikos koeficientą metodu, kaip tai yra taikoma kitoms prekybos knygos pozicijoms, o atsižvelgiant į tai, koks metodas – standartizuotas ar vidaus reitingais pagrįstas – yra taikomas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms banko bankinėje knygoje.

Sugriežtintas reikalavimas skaičiuojant kapitalo, reikalingo specifinei nuosavybės vertybinių popierių rizikai padengti, poreikį: vietoj 4 proc. ir tam tikrais atvejais 2 proc. bus taikomas 8 proc. rizikos koeficientas.

Naujausi pakeitimai taip pat palietė ir banko prekybos knygos pozicijoms taikomų vidaus modelių metodologiją. Nuo šiol bankai, savo prekybos knygos pozicijoms taikantys vadinamąjį Value-at-Risk modelį, turės tai atlikti ir nepalankiausiomis sąlygomis, vadovaudamiesi griežtais kokybiniais ir kiekybiniais reikalavimais.

Visiškai nauja kapitalo pakankamumo reglamentavimo sritis yra papildomos įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų rizikos vertinimas. Tai banko prisiimama kredito rizika prekybos knygoje, atspindinti įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir paties banko nustatytų reitingų ir (arba) išorės reitingų koreliaciją. Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosiose nuostatuose išsamiai apibūdinta banko vidaus modelių, susijusių su įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų rizika, vertinimo metodologija, pagrįsta griežtais priežiūriniais reikalavimais.

Nustatyta, kad Lietuvos bankas, atlikdamas priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą ir remdamasis vidaus modelių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, gali nustatyti papildomą kapitalo poreikį banko koreliacinės prekybos portfeliui, jeigu bankas taiko vidaus modelius, kapitalo, reikalingo specifinei skolos finansinių priemonių rizikai padengti, poreikiui apskaičiuoti. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus ir siekdamas apriboti riziką, kurią sukelia netinkama banko kintamojo atlygio politika, galės taikyti du papildomus reikalavimus bankui dėl veiklos rizikos ribojimo: išmokant kintamąjį atlygį, neviršyti bankui nustatytos grynųjų pajamų dalies bei reikalauti, kad bankas grynąjį pelną naudotų kapitalo bazei stiprinti.

Bankai kapitalo, reikalingo prekybos knygoje įvardijamai rizikai padengti poreikį skaičiuojantys taikydami vidaus modelius, privalės atskleisti didžiausios, mažiausios ir vidutinės rizikos vertės reikšmę nepalankiausiomis sąlygomis per ataskaitinį laikotarpį ir laikotarpio pabaigoje. Bankai taip pat įpareigoti visuomenei atskleisti kapitalo poreikio dydį, reikalingą pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų specifinei palūkanų normos rizikai padengti. Taip pat bankai įpareigoti dokumentuose, kurie apibrėžia jų skelbiamos visuomenei informacijos politiką, numatyti skelbiamos informacijos vertinimo mechanizmus.

Pakeistos taisyklės

Lietuvos banko valdyba pakeitė Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisykles. Jos papildytos nuostatomis dėl bendradarbiavimo su Europos bankininkystės institucija sprendžiant prašymų filialus laikyti svarbiais pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos, informacijos teikimo ir bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių priežiūros institucijomis bei priežiūros institucijų kolegijų veiklos klausimus.

Taip pat pakeistos Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklės. Jos irgi papildytos naujomis nuostatomis dėl bendradarbiavimo su Europos bankininkystės institucija sprendžiant informacijos teikimo ir bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių priežiūros institucijomis bei priežiūros institucijų kolegijų veiklos klausimus.

Duoti leidimai trims kredito unijos įskaityti į kapitalą subordinuotąsias paskolas

Lietuvos banko valdyba trims kredito unijoms leido į unijų antro lygio kapitalą įskaityti subordinuotąsias paskolas, šį mėnesį gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos.

Siekdama užtikrinti kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymą, kredito unija „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) su Centrine kredito unija susitarė dėl 350 000 Lt subordinuotosios šešerių metų trukmės paskolos

Kredito unijai „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė) 1 100 000 Lt subordinuotoji šešerių metų trukmės paskolas reikalinga siekiant užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą bei, kaip informavo unija, įgyvendinti numatytą tolimesnę jos veiklos plėtrą bei turto augimą.

Ukmergės ūkininkų kredito unija nurodė, kad kapitalo bazės sustiprinimas 500 000 Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą leis užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą. Be to, subordinuotosios paskolos lėšos turės teigiamos įtakos ir kitų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.