Lietuvos bankas
2011-06-23

AB DnB NORD bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba aptarė AB DnB NORD banko inspektavimo rezultatus. Juos įvertinusi Valdyba įpareigojo banką parengti inspektavimo metu nustatytų su banko rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemomis susijusių ir kitų banko veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pateikti jį Lietuvos bankui. Atkreiptas banko dėmesys, kad reikia atsižvelgti į kapitalo poreikius vertinant ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu rezultatus.

AB DnB NORD bankui nurodyta iki 2011 m. spalio 31 d. pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus. AB DnB NORD banko administracijos vadovas įpareigotas atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip bankas numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui - paaiškinti, kaip juos pašalino.

Kredito unijos galės tiesiogiai dalyvauti mokėjimų litais sistemose

Lietuvos banko valdybos šiandien patvirtinti Mokėjimo sistemos LITAS-RLS veiklos taisyklių ir Mažmeninių mokėjimų sistemos LITAS-MMS veiklos taisyklių pakeitimai leidžia sistemos dalyviais tapti ir kredito unijoms. Tai sudaro sąlygas joms aktyviau veikti ir konkuruoti mokėjimų rinkoje.

Mokėjimo sistemos LITAS-RLS veiklos taisyklės ir Mažmeninių mokėjimų sistemos LITAS-MMS veiklos taisyklės suderintos su pakeistu Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymu. Patikslinti mokėjimo nurodymų įtraukimo į sistemą LITAS-MMS ir neatšaukiamumo momentai, sistemų dalyvių sąrašas. Nustatyta mokėjimo sistemų dalyvių pareiga stebėti aktualią informaciją apie savo ir kitų dalyvių jiems pateiktus mokėjimo nurodymus ir jų apdorojimo rezultatus.

Lietuvos bankas valdo dvi mokėjimo sistemas atsiskaitymams litais ir yra jų operatorius: realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemą LITAS-RLS ir mažmeninių mokėjimų sistemą LITAS-MMS. Šiose sistemose dalyvauja Lietuvos bankas, šalies komerciniai bankai, užsienio bankų skyriai ir Lietuvos centrinė kredito unija. Šiomis sistemomis taip pat naudojasi finansų maklerio įmonės ir AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“.

Pakeista Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarka

Šiandien Lietuvos banko valdyba pakeitė Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarką. Joje patikslintos nuostatos, susijusios su sistemų registravimu, oficialaus sistemų sąrašo sudarymu, informacijos atskleidimu atsižvelgiant į pakeistą Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą.

Aktuali informacija apie sistemas, jų operatorius ir dalyvius yra skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Informacijos pateikimo tvarka tapo paprastesnė

Pakeistame Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme nustatytas paprastesnis informacijos, susijusios su sistemomis, jų operatoriais ir dalyviais pateikimas. Į tai atsižvelgdama Lietuvos banko valdyba pripažino netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2004 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 27 „Dėl Informacijos, susijusios su mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis, jų operatoriais ir dalyviais, pateikimo Europos Bendrijų Komisijai, Europos Sąjungos bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių atsakingoms institucijoms ir sistemų operatoriams tvarkos patvirtinimo“.

Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme nustatyta prievolė Lietuvos bankui teikti Europos Komisijai (nuo 2011 m. gruodžio 31 d. – Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) informaciją apie Lietuvoje veikiančias sistemas ir jų operatorius. Sistemos dalyvio operacijų sustabdymo arba bankroto atveju Lietuvos bankas turi apie tai pranešti sistemos operatoriui ir valstybių narių atsakingoms institucijoms, o nuo 2011 m. gruodžio 31 d. – ir Europos sisteminės rizikos valdybai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Gavęs pranešimą iš kitos valstybės narės atsakingosios institucijos apie toje valstybėje įsteigto ir Lietuvos sistemose dalyvaujančio dalyvio operacijų sustabdymą ar iškeltą bankroto bylą, Lietuvos bankas apie tai turi pranešti sistemų operatoriams.

Atsiskaitymų baigtinumo įstatymo pakeitimo įstatyme neliko pareigos kitos valstybės narės sistemoje dalyvaujančiai Lietuvos kredito įstaigai ar finansų maklerio įmonei informuoti Lietuvos banką apie savo dalyvavimą toje sistemoje. Taip pat neliko pareigos Lietuvos bankui pranešti kitos valstybės narės atsakingajai institucijai apie toje valstybėje registruotą dalyvį, dalyvaujantį Lietuvos sistemoje.