Lietuvos bankas
2011-06-15

Lietuvos centrinė kredito unija įpareigota pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdybai pristatyti Lietuvos centrinės kredito unijos inspektavimo, kurį atliko banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas, rezultatai. Juos įvertinusi, Valdyba įpareigojo Centrinę kredito uniją parengti ir iki 2011 m. rugsėjo 30 d. įgyvendinti Lietuvos bankui priimtiną koncentracijos rizikos pagal maksimalią pozicijos vertę vienam skolininkui (institucijai) sumažinimo planą.

Centrinė kredito unija taip pat įpareigota iki minėtos datos pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus su rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemomis susijusius ir kitus veiklos trūkumus.

Centrinės kredito unijos administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip unija numato šalinti nustatytus veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui informuoti, kaip tai padaryta.

Kredito unijai „Žemdirbio gerovė“ nustatyti kai kurių finansinių operacijų apribojimai

Lietuvos banko valdybos posėdyje aptarti kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) inspektavimo rezultatai. Per Lietuvos banko atliktą inspektavimą buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas, rasta veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų. Juos įvertinusi, Lietuvos banko valdyba kredito unijai „Žemdirbio gerovė“ nustatė laikinus apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms.

Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ įpareigota iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.

Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ paskirta bauda

Lietuvos banko valdyba nutarė skirti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ 1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą už finansinių paslaugų teikimą, nors tai daryti unijos teisės yra apribotos.

Šių metų kovo 24 d. Lietuvos banko valdyba, įvertinusi kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, nustatė apribojimus tam tikroms unijos finansinėms operacijoms. Unija buvo įpareigota teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Leista įregistruoti pakeistus įstatus

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Akademinės kredito unijos (Kaunas) įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. gegužės 12 d. įvykusiame neeiliniame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Pakeistuose įstatuose numatyta, kad kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali keisti unijos buveinę, kad vietoj pinigų pervedimo licencinės finansinės paslaugos kredito unija teiks Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas ir t.t.

Davė leidimus tapti banko ir kredito unijos vadovais

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas informavo Lietuvos banką, kad Ramunė Rekstienė paskirta laikinai eiti banko Šiaulių filialo direktorės pareigas.

Be to, Lietuvos banke gautas Šilalės kredito unijos prašymas išduoti leidimą Editai Tarozienei tapti kredito unijos administracijos vadove.

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiems paskyrimams.