Lietuvos bankas
2023-12-22
11

Pritarta Revolut Bank UAB teiktoms kandidatūroms  
Atsižvelgęs į Revolut Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Daniel Marc Alexander Gordon ir Maurice Patrick Murphy eiti šio banko valdybos narių pareigas.

Neprieštaravo dėl UAB Taurus wealth dalies įsigijimo
Lietuvos bankas įvertino fizinio asmens prašymą ir neprieštaravo, kad jis tiesiogiai įsigytų finansų maklerio įmonės UAB Taurus wealth kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Leista įsigytį dalį DiPocket UAB
Lietuvos bankas gavo Vengrijoje registruoto privataus kapitalo fondo Klasszikus Iparágak Magántőkealap prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad šis fondas netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos DiPocket UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., bet nesiekiančią 30 proc.

„Visagino būstui“ – mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Atsižvelgęs į uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas išdavė uždarajai akcinei bendrovei „Visagino būstas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti gaunamų mokėjimų apdorojimo bei pinigų perlaidų paslaugas.

Panaikinta „PCS Transfer“, UAB, licencija
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „PCS Transfer“, UAB, sustabdė veiklą ir neatnaujino jos per teisės aktų nustatytus terminus. Be to, priežiūros institucija įvertino, kad įstaigos vidaus kontrolės ir valdymo sistema neatitiko teisės aktų reikalavimų ir ji nėra pasirengusi teikti paslaugų. Dėl šių priežasčių Lietuvos bankas atšaukė „PCS Transfer“, UAB, išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Atnaujintos prašymų išduoti leidimus taisyklės
Lietuvos bankas atnaujino prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisykles. Jų pakeitimai inicijuoti siekiant efektyvesnio licencijavimo proceso bei atsižvelgiant į faktiškai susiklosčiusią praktiką nagrinėjant prašymus dėl leidimų išdavimo. Rengdamas pakeitimus Lietuvos bankas konsultavosi su finansų rinkos dalyviais.

Vadovausis ESMA gairėmis dėl duomenų teikimo
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities Market Authority, ESMA) 2023 m. spalio 23 d. priimtomis Gairėmis dėl duomenų teikimo pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą (ESMA74-362-2281). Gairėmis turėtų vadovautis išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys (finansinės ir nefinansinės) bei sandorių duomenų saugyklos.