Lietuvos bankas
2023-10-17
11

UAB SME Bank skirtos poveikio priemonės
Lietuvos bankas atliko UAB SME Bank patikrinimą ir nustatė teisės aktų pažeidimų bei veiklos trūkumų. Už tai skyrė piniginę baudą, įspėjimą ir viešai paskelbė apie nusižengimus.

Nustatyta, kad bankas padarė pažeidimų kredito rizikos valdymo srityje. Priimdama sprendimus skolinti, UAB SME Bank neužtikrino, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų skolininko kreditingumo vertinimo reikalavimų: skolininkų vertinimo modeliai turėjo reikšmingų trūkumų, renkamų duomenų nepakako siekiant tinkamai įvertinti paskolos kredito riziką, nebuvo kaupiama informacija, kurios pagrindu turėjo būti priimti sprendimai suteikti paskolą, nevertintos skolininkų galimybės grąžinti lėšas, nebuvo pagrįsti sprendimai suteikti paskolas, neatitinkančias banko kreditavimo standartų. Sudaręs paskolos sutartis, bankas neužtikrino skolininkų nuolatinės finansinės ir ekonominės būklės, sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėsenos, paskolų užtikrinimo priemonių vertės kontrolė neatitiko teisės aktų reikalavimų. Banko naudotas tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelis neatitiko teisės aktų reikalavimų.

Be to, UAB SME Bank neužtikrino patikimos ir tinkamai veikiančios vidaus kontrolės sistemos: kredito rizikos dydis ir limitų sistema nebuvo tinkamai nustatyti, su šia sritimi susiję vidaus aprašai turėjo trūkumų. Taip pat bankas neužtikrino, kad iš sudaromų sandorių kylanti rizika būtų laiku pastebėta, tinkamai įvertinta ir sumažinta. Daugeliu atvejų vidaus tvarkos aprašai buvo pernelyg abstraktūs, atskirais atvejais nebuvo suderinti su faktine banko veikla ir neužtikrino, kad būtų įgyvendinami teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai. 

Bankas nebuvo parengęs informacijos atskleidimo politikos, audito komiteto veikla buvo netinkama, o veiklos funkcijų perdavimo procesas vykdytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Banke nebuvo užtikrintas tinkamas atlygio politikos įgyvendinimas.

Lietuvos bankas, įvertinęs, kad UAB SME Bank dalį pažeidimų pašalino ir ėmėsi priemonių, kad jie nepasikartotų ateityje, už 5 pažeidimus skyrė 170 tūkst. Eur baudą, už 2 – įspėjimą ir nurodė likusius teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus pašalinti iki 2024 m. kovo 31 d. 

Pritarta „Baltic Opportunity“ steigimo dokumentams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės AB „Baltic Opportunity“ steigimo dokumentams.

Poveikio priemonės UAB NomuPay Europe
Lietuvos bankas nustatė, kad mokėjimo įstaiga UAB NomuPay Europe, 2023 m. antrojo ketvirčio pabaigos duomenimis, nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų. Įvertinęs tai, kad įstaiga pati pranešė Lietuvos bankui apie pažeidimą ir ėmėsi veiksmų pažeidimui pašalinti, Lietuvos bankas skyrė švelniausią poveikio priemonę – viešai paskelbė apie teisės aktų pažeidimą.

Be to, UAB NomuPay Europe per teisės aktuose nustatytus terminus nepateikė teisės aktuose nurodytų ataskaitų, susijusių su jos sąskaitomis kredito įstaigose. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas mokėjimo įstaigą įspėjo ir įpareigojo šias ataskaitas pateikti.