Lietuvos bankas
2016-12-07
11

LCKU paskirta laikinąja Pajūrio kredito unijos veiklos priežiūros atstove; kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota užtikrinti veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymą; panaikintas UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomas investicinis fondas; aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ inspektavimo rezultatai; vadovausis gairėmis

LCKU paskirta laikinąja Pajūrio kredito unijos veiklos priežiūros atstove

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi, kad Pajūrio kredito unija nevykdo su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų, nusprendė taikyti jai poveikio priemonę – paskirti laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai. Juo taps Lietuvos centrinė kredito unija, ji Pajūrio kredito unijos veiklą prižiūrės iki 2017 m. balandžio 30 d. Kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

Pajūrio kredito unija saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus padaro ne pirmą kartą, Lietuvos bankas šiai unijai yra taikęs poveikio priemones: 2013 m. pabaigoje buvo nušalinti jos vadovai ir apriboti skolinimo sandoriai.

Pajūrio kredito unija įpareigota iki 2017 m. kovo 31 d. užtikrinti veiklos riziką ribojančių – kapitalo pakankamumo, didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui – normatyvų vykdymą.

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota užtikrinti veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įvertino kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pateiktą informaciją apie jau vykdomą kapitalo pakankamumo normatyvą. Kredito unija vis dar nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, todėl ji įpareigota užtikrinti šio normatyvo vykdymą iki 2017 m. kovo 31 d.

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ veiklą ir toliau prižiūri Lietuvos banko valdybos paskirtas laikinasis atstovas.

 Panaikintas UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomas investicinis fondas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomo suderintojo investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisyklės.

Priežiūros tarnyba tokį sprendimą priėmė išnagrinėjusi UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad įmonės valdytas fondas nevykdo veiklos, neturi turto, dalyvių ir įsipareigojimų.

Sprendimą panaikinti investicinį fondą „DNB akcijų fondų fondas“ UAB „DNB investicijų valdymas“ valdyba priėmė 2016 m. rugsėjo mėn. Fondo turtas buvo parduotas, o gautos lėšos, atskaičius įsipareigojimus, buvo grąžintos dalyviams, proporcingai jų turimų vienetų skaičiui.

UAB „DNB investicijų valdymas“šiuo metu valdo: 3 II pakopos ir 5 III pakopos pensijų fondus.

Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ inspektavimo rezultatai

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ planinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu esminių teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų nenustatyta, tačiau atkreiptas mokėjimo įstaigos dėmesys į tobulintinas veiklos sritis.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20).

Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, LCKU ir Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės turėtų vadovautis šiose gairėse nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis.