Lietuvos bankas
2021-01-27
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atnaujintas AB Nasdaq Vilnius taisykles pripažino suderintomis, UAB „Monsoon Capital“ suteikė C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, pritarė Jungtinės centrinės kredito unijos ir European Merchant Bank UAB teiktoms kandidatūroms, priėmė kitus sprendimus.

Atnaujintos AB Nasdaq Vilnius taisyklės pripažintos suderintomis
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atsižvelgusi į AB Nasdaq Vilnius prašymą pripažino suderintais šios vertybinių popierių biržos pateiktus Nasdaq Baltic narystės taisyklių ir AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių pakeitimus ir papildymus. Tarp naujovių nustatytas reikalavimas, kad įtraukiamas į sąrašus emitentas turės užpildyti formą, kurioje turės patvirtinti, kad jam nėra taikomos ekonominės ir kitos tarptautinės sankcijos. Be to, atsisakyta dokumentų pateikimo AB Nasdaq Vilnius reikalavimų, kai emitentas juos yra paskelbęs viešai. Taip pat numatyta, kad, išleidžiant papildomas vertybinių popierių emisijas ir teikiant paraišką įrašyti jas į biržos sąrašus, bus prašoma mažiau dokumentų.

UAB „Monsoon Capital“ – C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Monsoon Capital“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę priimti ir perduoti pavedimus, valdyti finansinių priemonių portfelius, platinti finansines priemones be įsipareigojimo jas išplatinti ir konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu.

Pritarta Jungtinės centrinės kredito unijos teiktoms kandidatūroms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Meilei Mikelionienei eiti šios centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas, o Birutei Žiūraitienei ir Algirdui Viliui – valdybos narių pareigas.

Leista įsigyti UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ akcijų ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo CAPITAL INVEST GROUP LTD ir fizinio asmens prašymą dėl UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ (www.greitaskreditas.lt) akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad CAPITAL INVEST GROUP LTD tiesiogiai, o fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų UAB „HST KOMUNIKACIJOS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Pritarta European Merchant Bank UAB teiktam kandidatui
Atsižvelgusi į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Dinui Petrikui eiti šio specializuoto banko administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

Pritarta investicinio fondo „Union Re Core Fund I“ taisyklėms
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB Union Asset Management prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Union Re Core Fund I“ taisyklėms.

UAB Baltijos koncernas – Viešajame kredito davėjų sąraše
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atsižvelgusi į UAB Baltijos koncerno prašymą įrašė šią bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.