Lietuvos bankas
2021-02-11
11

Lietuvos bankas skelbia Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalgą. Ji pagrįsta išvadomis, gautomis vykdant priežiūrą ir atlikus 20 finansų rinkos dalyvių (bankų, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų) rizikos vertinimų analizę. Apžvalgoje pateikiami teisės aktų reikalavimai bei pagrindinės įžvalgos dėl rizikos vertinimų, gerosios ir netinkamos praktikos pavyzdžiai. 

„Rizikos vertinimas yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas. Vykdydami priežiūrą ir atlikdami inspektavimus, tyrimus, pastebime, kad finansų rinkos dalyviai, vertindami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, praktikoje susiduria su sunkumais. Tikimės, kad ši apžvalga atkreips finansų rinkos dalyvių dėmesį į rizikos vertinimo svarbą ir praktikoje padės jį atlikti išsamiau ir geriau“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.  

Rizikos vertinimas neturi būti formalus ir savitikslis – jis finansų rinkos dalyviui turėtų padėti nustatyti ir suprasti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, su kuriomis finansų rinkos dalyvis gali susidurti vykdydamas veiklą, nustatyti, kuriose jo veiklos srityse rizika yra didžiausia, ir imtis rizikas mažinančių priemonių, tinkamai nustatyti prioritetus ir į minėtas sritis nukreipti reikiamus išteklius (finansinius, informacinių technologijų, personalo ir pan.).

Rizikos vertinimas turėtų atspindėti finansų rinkos dalyvio veiklos mastą ir pobūdį. Siekdamas, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos būtų nustatytos kuo išsamiau, finansų rinkos dalyvis turėtų įvertinti visus savo teikiamus produktus ir paslaugas, įskaitant ir siūlomas kitose šalyse, per tarpininkus ir pan. Taip pat būtina atsižvelgti į jų apimtį ir sudėtingumą, paslaugų teikimo kanalus, klientus ir jų elgseną, veiklos geografiją, kitus svarbius kriterijus. Svarbu, kad finansų rinkos dalyviai nustatytų rizikos vertinimo atlikimo tvarką, vertintų rizikas esant svarbiems pokyčiams (pvz., pradedant teikti naują finansinę paslaugą), atlikdami rizikos vertinimus vadovautųsi aktualia, objektyvia ir išsamia informacija apie klientus, teikiamus produktus, atliekamas operacijas ir pan., o nustatę ir įvertinę pinigų plovimo, teroristų finansavimo rizikas, imtųsi proporcingų rizikų valdymo priemonių. 

Ypač svarbu, kad pakankamą dėmesį rizikos vertinimui ir nustatytų rizikų valdymo priemonių įgyvendinimui skirtų aukščiausi finansų įstaigų vadovai. Jų dėmesys rizikos vertinimui ir jos valdymo priemonių plano įgyvendinimui leidžia priimti sprendimus disponuojant informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, priemonių šiai rizikai valdyti efektyvumą, didina finansų įstaigos darbuotojų supratimą apie rizikos vertinimo svarbą, sudaro sąlygas, kad rizikos vertinimas nebūtų formalus („popierinis“), ir skatina diegti rizikos valdymo kultūrą.

Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalga